Krav om logbog for gyllebeholdere

28-07-2021

Spørgsmål

Jvf. Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse skal der føres en logbog for hver beholder (s. 4 nederst) Hvor i lovgivningen fremgår dette? Jeg er i tvivl om hvad der gælder. Har fået logbog fra landmand hvor det tydeligt fremgår hvilken af de 2 beholdere observationen gælder, men observationerne er samlet i et skema/logbog. Må han det?


Svar

Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21, stk. 6, at den ansvarlige for driften af en beholder til flydende husdyrgødning med tæt overdækning skal føre optegnelser til dokumentation for overdækningens tilstand og tiltag til etablering eller reetablering af tæt overdækning. Optegnelser skal som minimum ske i følgende tilfælde:
1) 1 måned efter sidste føring af optegnelser.
2) 2 uger efter tømning.
3) 7 dage efter omrøring, tapning eller det tidspunkt, hvor overdækningen er konstateret defekt.
Det fremgår videre af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21, stk. 7, at optegnelserne skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 1, tabel 1 og tabel 2, og skal føres som en logbog eller ved anvendelse af en teknologi til automatisk logning, som er godkendt af Miljøstyrelsen.
Det fremgår således ikke heraf, at det skal være en selvstændig logbog for hver beholder, så længe at der tydeligt føres optegnelser til dokumentation for overdækningens tilstand og tiltag til etablering eller reetablering af tæt overdækning og optegnelserne skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 1, tabel 1 og tabel 2.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken