Hvilken tilsynsfrekvens når afgørelse om VVM-screening fra amtet?

06-07-2023

Spørgsmål

Kan det passe, at en svineejendom med en screening fra amtet, som seneste myndighedsafgørelse, med 120 DE kun skal have tilsyn hvert basis 6. år ? Jeg vil mene, at det skulle være hvert 3. år, men kan ikke finde lovgrundlaget.


Svar

Det er afgørende for tilsynsfrekvensen, hvilket retsgrundlag husdyrbruget har. Hvor ofte, husdyrbruget skal have et basistilsyn, fremgår af Miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 2, se https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1536#id99b84bd5-2a76-480a-9b33-71af10bc0229  

En VVM-screening fra amtet (før 2007) kan ikke stå alene som husdyrbrugets retsgrundlag og produktionstilladelse. Det er derfor ikke i sig selv afgørende for, hvilken frekvens basistilsyn skal have. Der kan være tale om, at bygninger og dyrehold enten er anmeldt efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, eller der kan være tale om en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Hvis husdyrbruget har en godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 11 eller 12 eller en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, har de en tilsynsfrekvens på 1-3 år og skal have et basistilsyn i løbet af en 3-årig periode.
Hvis husdyrbruget ikke har en af de ovennævnte godkendelser, har en tilsynsfrekvens på 1-6 år, og de skal have et basistilsyn i løbet af en 6-årig periode.

Den første miljøtilsynsbekendtgørelsen trådte i kraft den 15. maj 2013. Her blev husdyrbrugene fordelt, så husdyrbrug med en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrug godkendt efter husdyrgodkendelseslovens §§ 11 eller 12 blev indplaceret i kategori 1 med krav om basistilsyn i løbet af en 3-årig periode. Alle øvrige husdyrbrug med mere end 3 DE blev indplaceret i kategori med krav om basistilsyn i løbet af en 6-årig periode.

Læs mere om tilsynsfrekvenser og planlægningen af tilsynsaktiviteten i miljøtilsynsvejledningen https://miljotilsynsvejledning.dk/3-for-myndigheder/32-tilsynsfrekvenser-og-planlaegningen-af-tilsynsaktiviteten/  Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken