Hvilke regler om miljøtilsyn og brugerbetaling gælder på erhvervsmæssige husdyrbrug under grænsen for § 16b-tilladelse?

09-08-2023

Spørgsmål

Vi har en del hestehold og andre dyrehold, der ikke skal have en § 16b-tilladelse, fordi produktionsarealet er under 100 m² (200 m² for heste).

Jeg er med på, at de ikke er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen, men fortsat skal have tilsyn efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 36, stk. 2.

1. Vi vil gerne have bekræftet, at tilsynene på de ejendomme er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen.

2. Vi vil videre have bekræftet, at tilsynene skal indberettes til DMA.

3. Vi vil gerne have bekræftet, at tilsynene ikke tæller med i de årlige mål om miljøtilsyn, når der er truffet afgørelse om, at ejendommen ikke er omfattet af krav om tilladelse efter 16b eller godkendelse efter 16a.

4. Er der brugerbetaling for § 16b-tilladelser for husdyrbrug, der ikke har en ammoniakemission over 750 kg HN3-N pr år?


Svar

Det er korrekt, at ejendommene som udgangspunkt ikke er omfattet af regelmæssigt tilsyn efter miljøtilsynsbekendtgørelsen, idet bekendtgørelsens kapitel 2 og 3 ikke finder anvendelse for disse. De øvrige kapitler i miljøtilsynsbekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse. Ejendommenes tilsynskrav og -frekvens fremgår i stedet af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 36, stk. 2. 
Ejendommene med erhvervsmæssigt dyrehold vil dog være omfattet af regelmæssigt tilsyn, hvis de var omfattet heraf efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn. Det gælder indtil kommunen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, eller træffer afgørelse om, at ejendommene med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b.

1. Det er korrekt, at hvis der er tale om erhvervsmæssige dyrehold, er de omfattet af brugerbetaling. Det følger af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1, nr. 7, sammenholdt med § 2, nr. 5.

2. Tilsyn efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 36, stk. 2, skal registreres i Digital MiljøAdministration (DMA). Det fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsens § 14, stk. 3, hvilke oplysninger, der skal gives. Kommunen er dog ikke forpligtet til at udarbejde eller offentliggøre en tilsynsrapport efter disse tilsyn. 

3. Tilsynene efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 36, stk. 2, indgår ikke i opgørelsen af tilsynsfrekvenserne og mål for tilsyn i miljøtilsynsbekendtgørelsen, da disse tilsyn alene udføres på  ejendomme, der ikke er omfattet af regelmæssige tilsyn efter miljøtilsynsbekendtgørelsen.

4. Der er ikke brugerbetaling på tilladelsesarbejdet på ejendomme med tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b, hvis der i tilladelsen ikke skal fastsættes vilkår, som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år. Det følger af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1, nr. 3.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken