Genindsendelse af spørgsmål til brugerbetalingsbekendtgørelsen

02-07-2019

Spørgsmål

Følgende spørgsmål er indsendt til helpdesk 29. juni 2018, men da der ikke er kommet svar må jeg antage at det er forsvundet eller glemt. Det genindsendes derfor her: I helpdesksvaret http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilsyn-og-haandhaevelse/ny-brugerbetalingsbekendtgoerelse-1/ svare i at tilsyn med flydelag eller markstak på et plantebrug ikke er omfattet af brugerbetaling, da der i brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1 nr. 3 står "arealer". I et andet helpdesksvar http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/opfoelgning-paa-spoergsmaal-om-brugerbetaling/ svarer i at der med brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1 nr. 3 skal opkræves brugerbetaling for tilsyns med opbevaring af gødning på planteavlsbrug. Er det ikke 2 vidt forskellige svar på det samme spørgsmål? Og hvordan kan i forsvare det sidstnævnte svar når der i hjemlen står "arealer"? I det sidstnævnte helpdesksvar nævner i også brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 5 som omhandler erhvervsmæssige dyrehold. Hvordan kan det have nogen relevans når både spørgsmålet og svaret udelukkende handler om planteavlsbrug? Jeg vil i øvrigt anbefale at i, i bekendtgørelsen, får præciseret § 2, stk. 1 nr. 3. Det er ikke rimeligt at vi skal arbejde med så uklar lovhjemmel.


Svar

Brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3, omfatter arealer, der er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen.

De situationer, hvor disse arealer, vil modtage et tilsyn, som kommunen vil kunne opkræve brugerbetaling for, vil f.eks. være fosforerosionstilsynet, tilsyn med udbringning på frosne jorde m.v. samt i de tilfælde, hvor tilsynet giver anledning til en videre tilsynsindsats, eller et reaktivt tilsyn med overholdelsen af reglerne om spredning. Der vil derfor vil kunne opkræves brugerbetaling i de tilfælde, hvor tilsynet vil omhandle aktiviteter på arealet. I denne forbindelse er det vigtigt at have for øje, at arealerne ikke længere er omfattet af det regelmæssige tilsyn efter miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Der er altså ikke brugerbetaling på plantebrug på de ting der måtte foregå på anlægget det være gyllebeholder eller gødningsopbevaring, da plantebrug i sig selv ikke er nævnt i § 2 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen har af overbliksmæssige grunde valgt at slette de tidligere helpdesksvar der i spørgsmålet er henvist til.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken