Gener ved bihold, reguleres med miljøaktivitetsbekendtgørelsen

 

05-10-2021

Spørgsmål

Dette svar er ændret 26. september 2022, som følge af en ny vurdering af, om bier kan være et ”ikke-erhvervsmæssigt dyrehold"

Jeg skriver til jer for at høre, hvilken hjemmel vi i kommunen skal benytte, når vi skal håndhæve naboklagesager om hold af bier. Altså; hvis vi får en klage over væsentlige gener fra en nabos bistader, hvilken hjemmel har vi så til at træffe afgørelse om f.eks. påbud om afhjælpning af problemerne. Normalt i klagesager om dyr (primært haner) ville vi bruge bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter. Og så sige, at der var tale om et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. I forhold til bestemmelsen om skadedyr, er noget tilbageholdende med at kalde bistader og bihold for skadedyr, da de jo netop ikke er skadedyr, men landbrugsdyr/nyttedyr. Jeg er derfor usikker på, hvilken hjemmel vi skal bruge/har til at træffe afgørelser i nabostridigheder angående bier fra bistader.


Svar

Dette svar er ændret 26. september 2022, som følge af en ny vurdering af, om bier kan være et ”ikke-erhvervsmæssigt dyrehold"

Ny fortolkning om regulering af gener fra bier og Bihold.

Bier skal, hvis de ikke overskrider størrelsesgrænserne i § 7, stk. 2, reguleres efter reglerne om ikke-erhvervsmæssige dyrehold i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Nye indretninger til bier skal placeres og indrettes således, at de ikke er til gene for omgivelserne, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 9.

Kommunen kan videre meddele påbud om at foretage afhjælpende foranstaltninger, hvis bier medfører væsentlige gener. Kan generne ikke afhjælpes, kan kommunalbestyrelsen nedlægge de nødvendige forbud, herunder kræve anlægget eller indretningen fjernet. Dette følger af miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 10.

Tidligere svar:

Visse gener fra bier kan reguleres efter miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 12.

Det fremgår af miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, 1. pkt., at kommunen kan give påbud om, at forurening skal nedbringes, eller at uhygiejniske forhold skal begrænses eller ophøre. Et uhygiejnisk forhold kan f.eks. være biernes klatter.

Det fremgår af miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 12, stk. 2, at kommunen endvidere kan give påbud over for aktiviteter, som skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at kommunen eksempelvis kan påbyde, at der sættes vand ud til bierne, eller at bistaderne f.eks. flyttes, såfremt der foregår en aktivitet, som skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlige forurening eller uhygiejniske forhold.

Miljøstyrelsen mener også at § 14 kunne anvendes, i visse tilfælde. Når betegnelsen skadedyr anvendes, er det at forstå som dyr, der kan genere mennesker.  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken