Gener fra bier

 

11-01-2021

Spørgsmål

Svaret er opdateret den 29. september 2022, som følge af ny vurdering af, at bier kan være et "ikke-erhvervsmæssigt dyrehold"

Svaret er opdateret den 6. oktober 2021

Vi modtager af og til en naboklage over bihold (honningbier). Klagerne går på frygt for at blive stukket, og gener ved biernes ”klatter”. Vi er i tvivl om, om det overhovedet er et forhold, som vi er myndighed for. Det lader til, at Danmarks Biavlerforening mener, at bihold er reguleret jf. Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, hvor kommunerne jo er tilsynsmyndighed. Men vi har svært ved at se sammenhængen med det øvrige ikke-erhvervsmæssige dyrehold, som er nævnt i Miljøaktivitetsbekendtgørelsens Kapitel 4. Og svært ved at se en eventuel sammenhæng med bestemmelserne om uhygiejniske forhold i Kapitel 5. Er bier reguleret jf. Miljøaktivitetsbekendtgørelsen (eller evt. en anden bekendtgørelse, hvor kommunen er tilsynsmyndighed)? Og efter hvilken §?


Svar

Svaret er opdateret den 29. september 2022

Bier skal, hvis de ikke overskrider størrelsesgrænserne i § 7, stk. 2, reguleres efter reglerne om ikke-erhvervsmæssige dyrehold i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Nye indretninger til bier skal placeres og indrettes således, at de ikke er til gene for omgivelserne, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 9. Kommunen kan videre meddele påbud om foretagelse af afhjælpende foranstaltninger, hvis bier medfører væsentlige gener. Kan generne ikke afhjælpes, kan kommunalbestyrelsen nedlægge de nødvendige forbud, herunder kræve anlægget eller indretningen fjernet. Dette følger af miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 10.

Tidligere er der svaret således: 

Svaret er opdateret den 6. oktober 2021

Ja, det er tilladt at have bier i en almindelig villahave, men bierne må ikke forårsage væsentlige gener for de omkringboende.

Det fremgår af miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, 1. pkt., at kommunen kan give påbud om, at forurening skal nedbringes, eller at uhygiejniske forhold skal begrænses eller ophøre. Et uhygiejnisk forhold kan f.eks. være biernes klatter. Kommunen kan også bruge § 12, stk. 2, overfor aktiviter, som skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at kommunen eksempelvis kan påbyde, at der sættes vand ud til bierne, eller at bistaderne f.eks. flyttes, såfremt der foregår en aktivitet, som skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlige forurening eller uhygiejniske forhold.

Miljøaktivitetsbekendtgørelsen definerer ikke specifikt, hvilke dyrearter, der er omfattet af kapitel 4 om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Det er dog Miljøstyrelsens vurdering, at ikke-erhvervsmæssigt dyrehold kun kan være dyrearter tilhørende dyreklasserne fugle (aves) og pattedyr (mammalia). Dette er begrundet i, at begrebet ”ikke-erhvervsmæssigt dyrehold” må fortolkes i overensstemmelse med begrebet ”erhvervsmæssigt dyrehold”. Erhvervsmæssigt dyrehold reguleres i husdyrgødningsbekendtgørelsen, og husdyrgødningsbekendtgørelsen finder ikke anvendelse på f.eks. insekter og disses anlæg.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken