Fuld udnyttelse af § 12 miljøgodkendelse

21-05-2019

Spørgsmål

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen står der at: ”§ 50. En afgørelse omfattet af § 48, stk. 1, eller § 49, stk. 1, eller en godkendelse eller tilladelse omfattet af § 59 a, stk. 1, i husdyrbrugloven anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet.” (§ 49 stk. 1 En tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, der den 1. august 2017 ikke er bortfaldet efter de hidtil gældende regler..) Betyder dette at godkendelsen er fuld udnyttet ved at byggeriet er afsluttet, og driften overgår til de generelle kontinuitetsregler? Eller skal der indsættes et vis procent dyr/DE før godkendelsen er udnyttet?


Svar

En § 12-miljøgodkendelse, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 49, stk. 1, som omfatter et byggeri, er udnyttet på det tidspunkt, hvor kriteriet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 50, stk. 1 er opfyldt – dvs. når byggeriet faktisk er afsluttet. Der stilles i dette tilfælde ikke yderligere krav om indsættelse af dyr/DE som betingelse for at fastslå tidspunktet, hvor godkendelsen anses for udnyttet. Fra det tidspunkt, hvor byggeriet faktisk er afsluttet omfattes husdyrbruget af kontinuitetsbrudsreglen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 49, stk. 2, og dermed den 3-årige kontinuitetsbrudsfrist inden for hvilken produktionskravet på 25 pct. af det godkendte skal opfyldes for at undgå helt eller delvis bortfald af produktionsretten.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken