Er miljøgodkendelsen taget delvist i brug?

28-11-2019

Spørgsmål

Der er givet en § 12-godkendelse i oktober 2016 til at bygge en ny stald på et eksisterende husdyrbrug. Der er godkendt et samlet projekt, hvor dyreholdet udvides både i de eksisterende stalde og i en projekteret ny stald. Det søgte byggeri er ikke udført endnu, tidsfristen udløber i oktober 2022 (jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 49). Ved tilsyn i 2019 konstateres det, at dyreholdet er udvidet inden for det i godkendelsen tilladte i de eksisterende stalde. Ansøgningen og godkendelsen beskriver ikke, om BAT eller GAK er overholdt i det tilfælde, at byggeriet ikke realiseres. En efterfølgende beregning indikerer dog, at BAT og GAK overholdes i den situation, at der ikke bygges nyt. Godkendelsen anses for udnyttet, når det søgte nybyggeri er udført (jvf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 50, stk. 1). Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 49 bortfalder den del af godkendelsen, der ikke er udnyttet inden tidsfristen på 6 år. Vi vil spørge helpdesk, om vi på tilsynet har konstateret enten 1) at miljøgodkendelsen er taget delvist i brug inden for rammerne af godkendelsen, eller 2) at der er en overproduktion, som kræver tilladelse/godkendelse.


Svar

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 49, stk. 1, at en tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12, der den 1. august 2017 ikke er bortfaldet efter de hidtil gældende regler, bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at tilladelsen eller godkendelsen er meddelt. Hvis en del af tilladelsen eller godkendelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen eller godkendelsen for denne del.

Udnyttelsesfristen er 6 år, og dermed har husdyrbruget stadig mulighed for at bygge den nye stald, og derfor udnytte hele godkendelsen.

Det er et tilsynsanliggende at vurdere, om den faktiske produktion og drift er inden for godkendelsens rammer med de stillede vilkår. Herunder, om der eventuelt er betingelser knyttet til hvilken rækkefølge de godkendte forhold skal gennemføres i.

Bemærk, at det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 50 stk. 2, at hvis der ikke foreligger et byggeri, anses en afgørelse omfattet af § 48, stk. 1, eller § 49, stk. 1, eller en godkendelse eller tilladelse omfattet af § 59 a, stk. 1, i husdyrbrugloven for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken