Dyreenheder contra antal svin

20-03-2018

Spørgsmål

I 2001 meddelte Kommunen en miljøgodkendelse efter kapitel 5, til en produktion på 333 dyreenheder, svarende til omkring 10.090 slagtesvin. Ved en revurdering i 2014 blev produktionstilladelsen præciseret til 10.090 slagtesvin (30 - 104 kg), svarende til 290,8 dyreenheder, på baggrund af Afklaringsnotatet. Ejeren havde ingen bemærkninger til dette. Ejers advokat ønsker nu, at Kommunen forholder sig til den oprindelige miljøgodkendelse, altså enten 333 dyreenheder eller cirka 10.090 slagtesvin. Vi mener umiddelbart at revurderingen er det lovlige grundlag for produktionen, og at ejeren med Afklaringsnotatet kan gå op til en produktion på 10.090 slagtesvin (32 - 107 kg). Tager vi fejl?


Svar

Det er korrekt, at det er afgørelsen om revurdering, der er husdyrbrugets retsgrundlag. Den lovlige produktion er således 290,8 DE efter de på tidspunktet for revurderingen gældende omregningsfaktorer.

Kommunen kan godt i forbindelse med en revurdering acceptere en ændring af den årlige svineproduktion, f.eks at antallet af slagtesvin formindskes samtidig med at kilointervallet forøges, og hvor antallet af DE fastholdes. Kommunen kan også i forbindelse med en revurdering reducere antallet af DE i overensstemmelse med den reelle produktion, og hvis husdyrbruget er uenig i denne vurdering, kan der klages til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Efter nævnspraksis må en revurdering derimod ikke medføre forøget forurening, da en revurderingsafgørelse ikke er en ny godkendelseshandling, hvorfor afgørelsen ikke kan indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre øget forurening.

I dette tilfælde har kommunen lagt til grund i forbindelse med revurderingen i 2014, at den lovlige produktion er 290,8 DE efter dagældende omregningstal. Hvis husdyrbruget uenig i denne vurdering, skulle der være blevet klaget på dette tidspunkt.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken