Brugerbetaling ved slamanmeldelser - hvem skal betale?

13-05-2019

Spørgsmål

Vi er kommet i tvivl om hvem der skal afkræves brugerbetaling ifm. slamanmeldelser: anmelderen/producenten eller modtageren/landmanden? Umiddelbart tænker vi det må være modtageren/landmanden fordi det er hans arealer vi kontrollerer. Er det korrekt forstået at brugerbetaling for slamanmeldelse omfatter alle der er registreret i Register for Gødningsregnskab - altså både husdyrbrug og plantebrug?


Svar

Af brugerbetalingsbekendtgørelsen fremgår det, at der kan opkræves brugerbetaling for tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9, dvs. for tilsyn med overholdelsen af miljøbeskyttelsesloven, regler udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, afgørelser truffet med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og afgørelser truffet i medfør af regler, der er udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven.

Tilsynsarbejdet efter lovens kapitel 9 omfatter bl.a. forberedelse af tilsyn med den konkrete virksomhed eller husdyrbrug, aktiv tilsynsvirksomhed i marken, prøveudtagning, analyser og målinger, udførelse af beregninger, konkret vejledning af virksomheden om de krav, den skal opfylde, opfølgning af tilsyn i form af tilsynsrapporter samt håndhævelse og politianmeldelser.

Slambekendtgørelsens kapitel 9 fastsætter regler om brugers anvendelse af affald. Ifølge bekendtgørelsens § 20 må anvendelse af affald ikke give anledning til forurening af grundvandet. Anvendelse af affald må ske i overensstemmelse med deklarationen, jf. § 13, og kort med angivelse af udspredningsareal, jf. § 14, stk. 3., jf. slambekendtgørelsens § 23.

Slambekendtgørelsens kapitel 5 fastsætter generelle krav til affald, der skal anvendes til jordbrugsformål. Desuden indeholder bekendtgørelsens kapitel 9 særlige bestemmelse om brugers anvendelse af affald, herunder bl.a. om udbringning af flydende affald og tilførsel af tørstof. Bestemmelserne er udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven.

Reglerne for kommunalbestyrelses tilsyn og hånhævelse er fastlagt i slambekendtgørelsens kapitel 11, §§ 27 og 28. Af bekendtgørelsens § 27 fremgår det, at kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i bekendtgørelsen overholdes. Reglerne i § 27 og 28 er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens §§ 67 og 73, stk. 1, som er en del af miljøbeskyttelseslovens kapitel 9-tilsyn. 

Da slambekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven betyder det, at tilsyn med slambekendtgørelsens overholdelse, herunder administrativt kontrol med overholdelse af slambekendtgørelsens krav til anvendelse af affald, der føres af kommunalbestyrelsen, er tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9. Tilsynet er omfattet af brugerbetalingspligten, såfremt den pågældende bruger er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Det skal i den forbindelse nævnes, at tidsforbruget i forbindelse med sagsbehandling af ansøgning om tilladelse efter slambekendtgørelens § 5, stk. 1, ikke er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, da tilladelsen meddeles med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 19, som er placeret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 3. Der kan således ikke opkræves brugerbetaling for tidsforbruget i forbindelse med ansøgningen om tilladelse. Derimod kan der, når tilladelsen er givet, kræves brugerbetaling for tilsyn med, at tilladelsen og de deri fastsatte vilkår overholdes.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken