Brugerbetaling på lukketilsyn

06-06-2019

Spørgsmål

Har fundet denne gamle notat fra Miljøstyrelsen vedr. lukketilsyn og brugerbetaling. Jeg vil gerne vide om den kan bruges på landbrugsområdet, hvis ja, hvilken lovgivning. Umiddelbart kan jeg ikke finde lovhjemmel til det hverken i selve brugerbetalingsbekendtgørelsen eller husdyrlovgivning. Hjælp! Vi har en del små landbruger der lukker( afskaffer dyr) men forsat dyrker jord. Hvilket betyder at der er en del af miljøforhold der er aktuelle at tjekke ved tilsynet.


Svar

Brugerbetalingsbekendtgørelsen indeholder to grundlægende betingelser for, at der kan opkræves brugerbetaling. For det første skal der være tale om en virksomhed, anlæg eller indretning m.v. eller et husdyrbrug, der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2. For det andet skal der være tale om en aktivitet udført efter den lovgivning, som er nævnt i brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1. Det er endvidere en forudsætning for at kunne opkræve brugerbetaling, at der er tale om en aktivitet, der er knyttet direkte til den pågældende virksomhed, anlæg eller indretning m.v. eller husdyrbrug.

Af brugerbetalingsbekendtgørelsen fremgår det, at der kan opkræves brugerbetaling for:

  1. godkendelse og andre opgaver efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse,
  2. godkendelse efter kapitel 3 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og opgaver efter kapitel 4 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.,
  3. tilladelse efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år,
  4. behandling af anmeldelse efter bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller,
  5. behandling af anmeldelse efter bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg,
  6. tilsyn efter kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse, og
  7. tilsyn efter kapitel 5 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Tilsyn efter kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse og efter kapitel 5 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. omfatter tilsyn med konkrete virksomheder m.v. og husdyrbrug m.v. Det gælder således tilsyn med overholdelse af disse love, regler udstedt med hjemmel i lovene samt vilkår i godkendelser, tilladelser, påbud og andre afgørelser truffet med hjemmel i lovene eller i regler udstedt med hjemmel i lovene.

En virksomhed, anlæg eller indretning m.v. eller husdyrbrug m.v., skal betale brugerbetaling for tilsyn i den tid, hvor den er i drift. Det er korrekt, at driften anses også først for ophørt, når eventuelle miljømæssige foranstaltninger, der skal foretages i anledning af ophøret, f.eks. tømning af tanke, oprydning af oplag m.v., er foretaget.

Såfremt det pågældende landbrug er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, og såfremt der med det afsluttende tilsynsbesøg er tale om tilsyn med overholdelse af en af de ovennævnte love, regler udstedt med hjemmel i lovene, vilkår i godkendelser, tilladelser, påbud og andre afgørelser truffet med hjemmel i lovene eller i regler udstedt med hjemmel i lovene, kan det opkræves brugerbetaling for tilsynet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken