Brugerbetaling for arbejde efter miljøtilsynsbekendtgørelsen

21-06-2019

Spørgsmål

Jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen er der en række oplysninger kommunen skal overføre til DMA, herunder bl.a.: Stamoplysninger for husdyrbruget (navn, adresse, cvr m.v.), Miljøtilsyn (+ antal markstakke), håndhævelser, visse typer afgørelser (godkendelser, tilladelser m.v.). Kan der opkræves brugerbetaling for det arbejde og er det det hele eller noget af det? Miljøtilsynsbekendtgørelsen er vedtaget med hjemmel i § 73 (kapitel 9), § 79 b, § 79 c, § 80 og § 83 (Kapitel 10) i MBL, samt § 54 (kapitel 5), § 63, § 66, § 69 og § 69a (kapitel 6) i HDL, samt § 64 a og § 64 b i Jordforureningsloven(JFL). Arbejde efter kapitel 9 i MBL og kapitel 5 i HDL er nævnt i brugerbetalingsbekendtgørelsen som arbejde der skal opkræves brugerbetaling for. Resten er ikke nævnt og der skal derfor ikke opkræves brugerbetaling for det. Det fremgår ikke af de enkelte bestemmelser i miljøtilsynsbekendtgørelsen hvilken hjemmel de er vedtaget efter. En gennemgang af de nævnte hjemler giver umiddelbart et indtryk af at der kan opkræves for selve indberetningen af vores tilsynsaktivitet, men ikke for kravet om at det skal foregå digitalt. Men det kan jo ikke adskilles.


Svar

Du spørger, om der kan opkræves brugerbetaling for kommunernes afgivelse af oplysninger til Miljøstyrelsen ved anvendelse af Digital Miljøadministration (DMA).

Reglerne for brugerbetaling fremgår af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1475 af 12/12/2017 (brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Brugerbetalingsbekendtgørelsen indeholder to grundlægende betingelser for, at der kan opkræves brugerbetaling. For det første skal der være tale om en virksomhed, anlæg eller indretning m.v. eller et husdyrbrug, der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2. For det andet skal der være tale om en aktivitet udført efter den lovgivning, som er nævnt i brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1. Det er endvidere en forudsætning for at kunne opkræve brugerbetaling, at der er tale om en aktivitet, der er knyttet direkte til den pågældende virksomhed, anlæg eller indretning m.v. eller husdyrbrug.

Som anført ovenfor, kan der alene opkræves brugerbetaling for aktiviteter nævnt i bekendtgørelsens § 1. Af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1 fremgår det, at der kan opkræves brugerbetaling for tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og tilsyn efter kapitel 5 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hjemmel til at pålægge kommunerne at videregive oplysninger vedrørende kommunernes tilsynsvirksomhed, herunder stamoplysninger og oplysninger om tilsynsmyndighedernes tilsyn, godkendelser og eventuelle håndhævelser, er miljøbeskyttelseslovens § 73, stk. 3, og husdyrbruglovens § 54, stk. 3. Efter miljøbeskyttelseslovens § 73, stk. 3, og den tilsvarende bestemmelse i husdyrbruglovens § 54, stk. 3, kan ministeren fastsætter nærmere regler om, at kommunalbestyrelserne skal indsende ”indberetninger om deres kortlægnings- og tilsynsvirksomhed, herunder resultaterne af målinger og undersøgelser”. Bestemmelserne er placeret i forholdsvis miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 (tilsyn) og husdyrbruglovens kapitel 5 (tilsyn).

Med bekendtgørelse nr. 1441 af 2. december 2015 er der indført en pligt til at løbende, ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed (DMA), afgive en række oplysninger til Miljøstyrelsen. Pligten til at afgive oplysninger digitalt er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 79 b, stk. 1, som er placeret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 10, og husdyrbruglovens § 69, som er placeret i husdyrbruglovens kapitel 6. De pågældende bestemmelser vedrører form for afgivelse af oplysninger og ikke adgangen til at fastsætte regler om tilsynsmyndighedernes indberetning af tilsynsvirksomhed.

Tilsyn efter kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse og efter kapitel 5 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. omfatter tilsyn med konkrete virksomheder m.v. og husdyrbrug m.v. Det gælder således tilsyn med overholdelse af disse love, regler udstedt med hjemmel i lovene samt vilkår i godkendelser, tilladelser, påbud og andre afgørelser truffet med hjemmel i lovene eller i regler udstedt med hjemmel i lovene. Tilsynsarbejdet efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9/husdyrbruglovens kapitel 5 omfatter bl.a. forberedelse af tilsyn med den konkrete virksomhed eller husdyrbrug, aktiv tilsynsvirksomhed i marken, prøveudtagning, analyser og målinger, udførelse af beregninger, konkret vejledning af virksomheden om de krav, den skal opfylde, opfølgning af tilsyn i form af tilsynsrapporter samt håndhævelse og politianmeldelser.

Kommunernes opgave med at afgive oplysninger til Miljøstyrelsen, herunder stamoplysninger og oplysninger om tilsynsmyndighedernes tilsyn, godkendelser og eventuelle håndhævelser, er derimod ikke en opgave omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, da afgivelsen sker med det formål, der fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 73, stk. 3, og husdyrbruglovens § 54, stk. 3. De videregivende oplysninger bruges til udarbejdelse af den årlige vurdering af tilsyns- og godkendelsesindsatsen, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 21, til at kunne se sammenhænge og mønstre ved lovens administration, til vidensdeling og til information til offentligheden. Der kan derfor ikke opkræves brugerbetaling for afgivelse af de ovennævnte oplysninger til Miljøstyrelsen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken