Anvendelse af afklaringsnotat

28-09-2023

Spørgsmål

En landmand har en § 19 f anmeldelse fra den 22. januar 2013 til produktion af 450 søer, 12.450 smågrise (7,3-32 kg.) og 3.300 slagtesvin (32-107 kg.) svarende til 258 DE.

På et landbrugstilsyn i 2023 har kommunen konstateret, at der er en ændret produktion ift. til det der er givet tilladelse til i henhold til ovenstående. Ud fra gødningsregnskabet bliver der produceret færre smågrise, men flere søer og væsentlig flere slagtesvin. I gødningsregnskabet er der registreret at der produceres 485 søer, 4.260 smågrise (5-31 kg.) og 4.371 slagtesvin (31-75 kg.) svarende til 255 DE. Det samlede antal dyreenheder er altså ikke overskredet, og slagtesvinene har en væsentlig lavere afgangsvægt end det tilladte.

I jeres helpdesk-svar fra den 30-10-2020 om ”Beregning af DE”, skriver i, at afklaringsnotatet om Afklaring af tvivlsspørgsmål angående den tilladte produktion på husdyrbrug, kan benyttes i tilfælde, hvor et husdyrbrug er etableret i henhold til regler, der gjaldt før husdyrbruglovens ikrafttræden den 1. januar 2007.

Kan der i ovenstående tilfælde gøres brug af afklaringsnotatets bestemmelser, når der er givet tilladelse til produktionen i 2013, hvor husdyrbrugloven gjaldt?

Landmandens konsulent har påpeget, at afklaringsnotatet kan anvendes i ovenstående tilfælde, da dyreenhederne ikke overskrides og afgangsvægten for overproduktionen af slagtesvinene, er væsentlig lavere end den tilladte afgangsvægt.

Kommunen forstår jeres helpdesk-svar om ”Beregning af DE” og afklaringsnotatet således, at det ikke kan anvendes til produktioner der har fået en tilladelse efter husdyrbruglovens ikrafttræden fra den 1. januar 2007, men at den kun gælder for de ”gamle” tilladelser før husdyrbruglovens ikrafttræden.


Svar

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at principperne i afklaringsnotatet stadig kan anvendes ved vurdering af den tilladte produktion i forbindelse med tilsyn.

Kommunen skal i den omhandlede sag vurdere, om der er tale om udsving af bagatelagtig karakter, eller afvigelserne er så markante, at de kræver lovliggørelse.

Se nærmere følgende helpdesksvar om samme emne:

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilsyn-og-haandhaevelse/afklaringsnotatets-betydning-i-forhold-til-afgangsvaegt-og-antal-dyr/


Se link til afklaringsnotatet:

https://husdyrvejledning.mst.dk/media/191280/skov-og-naturstyrelsens-notat-af-30-november-2004-om-afklaring-af-tvivlsspoergsmaal-om-den-tilladte-produktion-paa-husdyrbrug.pdf


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken