Afklaringsnotatets betydning i forhold til afgangsvægt og antal dyr

23-06-2020

Spørgsmål

Ved gennemlæsning af afklaringsnotatet; Afklaring af tvivlsspørgsmål angående den tilladte produktion på husdyrbrug, er vi blevet i tvivl om ordlyden i en formulering (s. 8, afsnit 2, se længere nede). Formulering fra notatet, s. 8, afsnit 2: Der kan accepteres mindre afvigelser fra den godkendte afgangsvægt, såfremt antallet af dyr reguleres tilsvarende således at antal dyreenheder ikke øges. Vi er ikke i tvivl om, at ovenstående sætning fra notatet giver en mulighed for at gå op i afgangsvægt (til 113 kg) i forhold til den godkendte afgangsvægt, så længe der reguleres i antallet af dyr, således godkendte dyreenheder stadig overholdes. Dette vil selvfølgelig medføre en regulering ned i antal dyr, når vægten øges, da det ellers vil resultere i en stigning i DE. Spørgsmål: Vores spørgsmål går på om afklaringsnotatet også giver mulighed for accept af en produktion af flere dyr end godkendt. Altså om der må produceres flere stk. dyr end tilladt, såfremt afgangsvægten tilpasses (lavere afgangsvægt end tilladt), således godkendte DE stadig overholdes. Altså er det hensigten med formuleringen, at den gælder for både afvigelse i maximalt godkendte stk. dyr og afgangsvægt, såfremt DE overholdes, eller gælder det kun for vægten.


Svar

Det er miljøstyrelsens vurdering at principperne i notatet stadig kan anvendes ved vurdering af den tilladte produktion i forbindelse med tilsyn. Den nævnte formulering om at ” Der kan accepteres mindre afvigelser fra den godkendte afgangsvægt, såfremt antallet af dyr reguleres tilsvarende således at antal dyreenheder ikke øges.” - også er gældende i tilfælde som føre til, at der produceres lidt flere dyr med en tilsvarende lavere afgangsvægt. Dog afhænger det af, hvordan evt. konkrete vilkår i miljøgodkendelse er formuleret.

Det fremgår også at ” Markante afvigelser kan dog ikke accepteres.” I disse tilfælde forudsætter en ændring en forudgående afgørelse om ikke-godkendelsespligt efter anmeldelse eller en ny godkendelse/tilladelse.

Bemærk i den forbindelse anmeldereglen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15 om skift mellem dyretyper, særligt for husdyrbrug, som ikke er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven.
Det fremgår af bestemmelsen i stk. 8, at der kan anmeldes ændringer i alder og vægt inden for samme dyretype, hvor antallet af dyreenheder ikke øges.

Det vil sige, at den omtalte situation i spørgsmålet, hvis der er tale om markante afvigelser, kan håndteres ved en anmeldelse uden, at der skal reduceres i antal dyreenheder, beregnet ud fra omregningsfaktoren, som var gældende på tidspunktet, hvor produktionen blev tilladt, godkendt m.v. og så længe ændringen kan gennemføres uden renovering eller andre ændringer af stalde, der kræver godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken