Afgræsningsfolde

23-11-2017

Spørgsmål

Vil Husdyr Helpdesken give en forklaring på, hvorledes formuleringen af § 7 i husdyrgødningsbekendtgørelsen skal tolkes i forhold til eksisterende praksis med afgræsning, hvor afgræsningsfoldene indgår i et sædskifte (f.eks. græsmark i 3 år og kornmark i 1 år)?

En skærpelse vil ramme rideskoler, som er blevet omringet af byzone, og som er afhængige af afgræsningsfolde. Vi har pt. en sag, hvor det er meget relevant, og vi håber på et hurtigt svar. Jeg vedhæfter et kortbilag med den konkrete rideskole, hvor den røde, stiplede linje cirka angiver 50 meter til byzone.

I den nyeste husdyrgødningsbekendtgørelse nr. 865 af 26-06-2017 står: § 7. Folde med afgræssende dyr må ikke etableres, udvides eller ændres i de områder og inden for de afstande, der er nævnt i § 5, stk. 1, nr. 1-3. Ved etablering, udvidelse og ændring af folde til svin, hvor der er mere end 15 svin fra 35 kg pr. mark, skal der desuden være 100 m til de beboelser, der er nævnt i § 5, stk. 1, nr. 4, medmindre folden placeres således, at der er mere end 50 m til nærmeste naboskel. Afstandene måles fra foldens kant. Stk. 2. Fodertrug, vandtrug og lignende må ikke placeres inden for de i § 5, stk. 1, nr. 1-4, nævnte områder og afstande. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra kravene i stk. 1 og 2. For så vidt angår afstandskrav til nabobeboelse kan kommunalbestyrelsen kun dispensere, hvis den eller de pågældende naboer skriftligt samtykker hertil.

I den forrige (og tidligere) bek. nr. 374 af 19-04-2017 stod: § 7. Etablering, udvidelse og ændring af et dyrehold til afgræsning er ikke tilladt i de i § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte områder samt inden for de i § 4, stk. 1, nr. 3 og 4, nævnte afstande, jf. dog stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra. Stk. 2. Foldarealer med afgræssende dyr er ikke omfattet af afstandskravene i § 4 stk. 1, nr. 4, jf. dog stk. 3. Faciliteter såsom læskure, fodertrug og drikketrug skal dog overholde afstandskravene i § 4, stk. 1, nr. 4. Stk. 3. Husdyrbrug for mere end 15 dyreenheder, som har folde til svin fra 35 kilo, og hvor der i folden er plads til mere end 15 svin, skal placeres i en afstand af mindst 100 m til nabobeboelse. Folde må dog placeres på arealer, hvor der er over 50 m til nærmeste naboskel. Stk. 4. Afstandene, jf. stk. 3, måles fra foldens kant til nærmeste punkt til skel eller nabobeboelse. Stk. 5. Afstandskravene i stk. 2, 2. pkt. og stk. 3 kan fraviges, hvis naboer beliggende inden for de i § 4, stk. 1, nr. 4, henholdsvis stk. 3, angivne afstande skriftligt tillader dette og fremsender erklæring herom til kommunalbestyrelsen.


Svar

Vi forstår jeres spørgsmål således, at der er tale om en eksisterende fold inden for 50 meter til byzone, hvor folden vil blive omlagt en gang i mellem. Kommunen har mulighed for at vurdere, at denne omlægning, hvor der etableres nyt græs som udlæg i korn, ikke er en ændring af folden jf. § 7 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det er op til en konkret vurdering, hvornår udnyttelsen af arealet ikke længere kan betragtes som en vedligeholdelse af hestenes græsningsareal på folden. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken