20 års hændelse, nedbør

05-05-2020

Spørgsmål

Vi har konstateret nogle erosioner tiI vandløb fra dyrkningsjorde. I husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser omkring erosioner står: "Stk. 2. Ved normale vejrforhold forstås, at døgnnedbøren i dagene omkring erosionstidspunktet ikke overskrider det landsdækkende tal for ekstremnedbørshændelser, der optræder sjældnere end hvert tyvende år. Kommunalbestyrelsen afgør på baggrund af data fra DMI, om der på tidspunktet for erosionen var normale vejrforhold ved den mark, hvor erosionshændelsen er sket." Jeg kan helt konkret ikke finde tal på DMI for "det landsdækkende tal for ekstremnedbørshændelser, der optræder sjældnere end hvert tyvende år" Spm. 1: Kunne MST komme med en nærmere anvisning, link, metode, gerne et eksempel m.v. på "det landsdækkende tal for ekstremnedbørshændelser, der optræder sjældnere end hvert tyvende år"? Spm. 2: Lovtekst lyder "i dagene omkring". Hvor lang tid bagud fra opdagelse af erosionen mener MST, at kommunerne skal kontrollere? Erosionen kan eksempelvis være sket 3 mdr. før opdagelsen.


Svar

Kommunen skal jf. vejledningen til kapitel 10 om ekstremnedbørshændelser, henvende sig til DMI, for at få tal om nedbør det pågældende sted: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/10-anvendelse-af-husdyrgoedning-afgasset-vegetabilsk-biomasse-ensilagesaft-restvand-affald-bioaske-og-kunstgoedning/#36

DMI har i forbindelse med at reglen blev opdateret med bekendtgørelsen, der trådte i kraft den 1. august 19, anbefalet til Miljø- og Fødevareministeriet , at der anvendes et landsdækkende tal for 20-års-hændelse beregnet som et middel af alle stationsresultater, da det vurderes at være det klimatologisk bedste og mest repræsentative bud på en ekstremværdi. DMI’s opgjorte landstal for en 20-års-hændelse er 55,0 mm for 24 timers akkumuleret nedbør.

Det er op til kommunen at vurdere, hvornår erosionshændelsen ca. er fundet sted og på den baggrund afgrænse den periode, hvor data om nedbørsintensiteten det pågældende sted er relevant.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken