Vurdering af 8 års-drift

14-06-2021

Spørgsmål

En ejendom har netop søgt om en ny § 16 a godkendelse. Ejendommen har en gældende § 12 godkendelse, der blev afgjort i klagenævnet i marts 2013, men opførelse af ansøgt stald og gyllebeholdere sker først i efterår 2014 / 2015. Spørgsmålet er, hvad der skal fastlægges som 8 årsdrift? Spørgsmålet opstår, idet der, når ny § 16 a godkendelse meddeles, vil være forløbet mere end 8 år fra tidspunkt, hvor eksisterende godkendelse blev givet. I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30 stk. 3 står: "Nudriften fastlægges for hvert staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg som den hidtil lovlige drift i henhold til bindende krav i meddelte godkendelser, tilladelser og anmeldelser, der er udnyttet, jf. § 53, og ikke efterfølgende er bortfaldet, jf. § 55, og husdyrbruglovens § 59 a, stk. 2, jf. dog stk. 4." Idet afgørelsen /eksisterende § 12 a godkendelse) ikke er bortfaldet, ser jeg på § 54 stk. 1: "En afgørelse, tilladelse eller godkendelse omfattet af § 53, stk. 1 og 2, eller en godkendelse eller tilladelse omfattet af § 59 a, stk. 1, i Husdyrbrugloven anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet.” Det betyder, at der ikke er tvivl om ”nudrift”. For 8 årsdrift er formuleringen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen dog formuleret lidt anderledes, idet der i § 30, Stk. 6 står: ”8 års-driften fastlægges som husdyrbrugets lovlige drift for 8 år siden for hvert enkelt staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg.” Her står intet om ”udnyttet” eller ”byggeriet faktisk er afsluttet” Vi tænker dog, at det for 8 årsdriften skulle have stået det samme i bekendtgørelse som for nudrift. Vi vælger derfor at tolke paragraffen på samme måde som med nudrift. Det betyder, at 8 års driften er forskellig fra nudrift og derfor fastlægges som den drift, der var i marts 2013, selv om der på det tidspunkt var en ny § 12a godkendelse, men som dog endnu ikke var udnyttet (ikke bygget). Er I enige i denne betragtning? (spørgsmålet er forkortet i forhold til det indsendte)


Svar

Ja, Miljøstyrelsen er enig i jeres betragtning. Der kan kun lægges en udnyttet godkendelse til grund ved fastlæggelse af 8-årsdriften.


8 års-driften fastsættes efter samme principper som nudriften, idet der ikke specifikt jf. § 30, stk. 6 er fastlagt andet. Nudriften defineres jf. § 30, stk. 3, som den lovlige drift, i henhold til den meddelte godkendelse, der er udnyttet jf. § 53. Godkendelsen anses i henhold til § 53 som udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet eller det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført, hvis det ikke omhandler byggeri jf. § 54.


Se også lignende svar om dette: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ammoniak/fastsaettelse-af-produktionsareal-i-8-aars-drift/

 
Og dette https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/fastlaegning-af-8-aars-drift/

 
Der kan læses mere om principperne for fastsættelse af nudrift af dette helpdesksvar:
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ansoegning-og-anmeldelse/fastlaeggelse-af-nudrift/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken