Udfyldning af anøgningsmateriale/ansøgningsskema

12-02-2020

Spørgsmål

En bondemand søger om en miljøgodkendelse jf. 16B uden BAT da ansøger ønsker at blive godkendt efter nugældende lovgivning, således at staldene er godkendt efter antal m2 og ikke længere antal dyr med et givent vægtinterval. I den forbindelse vil han gerne ændre gulvtype fra fast gulv til delvis spaltegulv. Da landmand vælger en bedre (mindre forurenede) gulvsystem i stalden betragtes det som ikke godkendelsespligtig ændring: er det korrekt? Til gengæld skal der sættes flueben ved renovering af sted i ansøgningen: er det korrekt? Kan I evt. sætte flere ord på de nødvendige informationer der skal stå i ansøgningen selvom de ikke har direkte indvirkning på den ansøgte resultat altså diverse emissioner osv.


Svar

Når et husdyrbrug ønsker at ændre sit eksisterende retsgrundlag og overgå til den nye regulering (stipladsmodellen), kræver det en godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 a eller 16 b afhængigt af husdyrbrugets størrelse. Det er altså en godkendelsespligtig ændring. Se også https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/oversigt-over-sagstyper/

 og https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/#A2

Hvorvidt husdyrbruget er omfattet af krav om reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af BAT afgøres i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 25, hvor det fremgår at kravet indtræder, når husdyrbruget har en ammoniakemission på mere end 750 kg N pr. år. I husdyrgodkendelse.dk angives automatisk, hvis husdyrbruget er under grænsen på en ammoniakemission på 750 kg N pr. år.
Miljøstyrelsen forstår af spørgsmålet, at der i forbindelse med ansøgningen om tilladelse efter § 16 b samtidig ønskes at ændre gulvtypen i stalden. En ændring i gulvtypen, der indebærer opbrydning af staldgulvet/ændring af gulvprofilen vil generelt ikke kunne sidestilles med en bagatelagtig ændring (se også ovenstående link til vejledningen).
I BAT-beregningen skal staldafsnittet regnes som nyt (renoveret) og skal leve op til BAT for nye stalde (incl. renoverede stalde) jf. bekendtgørelsens bilag 3 tabel 4. Dette dog kun såfremt husdyrbruget ammoniakemission er over 750 kg N pr. år. Se også vejledningen om BAT i nye og renoverede stalde https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#8

Om oplysningskrav i forbindelse med ansøgning i øvrigt henvises til bekendtgørelsens bilag 1 og vejledningen til bekendtgørelsens kapitel 2 https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/2-ansoegninger-og-miljoekonsekvensrapporter/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken