Tinglysning af gyllebeholder i det åbne land

23-10-2018

Spørgsmål

En tilladelse til opførelse af en gyllebeholder i det åbne land er bl.a. betinget af, at gyllebeholderen fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften. Vi vil gerne tinglyse dette krav. Fx byggeloven har en § 27 som hjemmel til tinglysning, og fx planloven har en § 55 som hjemmel til tinglysning. Planlovens regler er videreført i husdyrbrugloven - hvilken paragraf i husdyrbrugloven skal vi bruge som hjemmel til tinglysningen?


Svar

Såfremt gyllebeholderen opføres på et husdyrbrug uden tilknytning til ejendommens bebyggelsesarealer, skal der i miljøgodkendelsen stilles vilkår, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 23, jf. § 36, stk. 1, nr. 5 og 6. Vilkårene i godkendelsen kan håndhæves uden tinglysning. Der er ikke nogen hjemmel i husdyrbrugloven til tinglysning.  


Hvis gyllebeholderen derimod opføres på en mark, hvor der ikke er tilknyttet et husdyrbrug (f.eks. et plantebrug), er der krav om landzonetilladelse efter planloven. Planlovens § 55 i forhold til tinglysning kan således anvendes i forbindelse med en sådan landzonetilladelse.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken