Tillæg til § 16a. stk 2.

11-06-2019

Spørgsmål

Jeg har meddelt en § 16 a. stk 2 godkendelse til et husdyrbrug. Nu søger samme husdyrbrug om en 16 a. stk 1 godkendelse på samme ejendom. Der søges om et barmarksprojekt beliggende ca. 700 meter fra husdyrbrugets eksisterende stalde. Det nye projekt har egen foder og gylleopbevaring. Barmarksprojektet er begrundet med hensyn til naboer og lavere smittetryk. Jeg vurderer at de 2 staldanlæg ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundne. Skal den nye godkendelse meddeles som et tillæg til husdyrbrugets eksisterende §16 a stk. 2? Eller kan den laves som en selvstændig godkendelse. Hvis den skal laves som et tillæg, skal jeg så bruge husdyrbrugets godkendte produktion som nudrift. Eller er nudriften 0, når jeg vurderer de 2 staldanlæg som værende ikke teknisk og forureningsmæssigt forbundne?


Svar

Godkendelsespligten i § 16a følger et Husdyrbrug. Det fremgår af definitionen på et husdyrbrug i husdyrbruglovens § 3, at husdyrbrug er husdyranlæg, der tilsammen har et produktionsareal på mere end 100 m², gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger m.v. til brug for husdyrhold, som ligger på samme ejendom.


Det vil sige, at der skal gives en samlet godkendelse uanset, at der er afstand mellem staldanlæg, og uanset om de er teknisk eller forureningsmæssigt forbundne når husdyranlæg ligger på samme ejendom.


Bemærk i øvrigt, at når der er tale om én ejendom, så skal ny bebyggelse placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, medmindre der foreligger en særlig begrundelse for en anden beliggenhed, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 23. Miljø- og fødevareklagenævnet har i afgørelser (bl.a. NMK-132-00871) bemærket, at smitterisiko ikke er et relevant hensyn i henhold til en afgørelse efter Husdyrbrugloven, heller ikke i relation til vurderingen af, om der foreligger en særlig begrundelse for at tillade opførelse af byggeri uden tilknytning til eksisterende bygningsmasse.


Når et husdyrbrug har en godkendelse efter § 16 stk. 2, som oplyst i spørgsmålet, så kan der meddeles tillæg efter § 16 stk. 4.


Vær opmærksom på, at offentlighedsproceduren i § 55 også skal følges ved behandling efter § 16 a, stk. 4, hvis det ansøgte kan medføre væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 55 stk. 1.


Det skal desuden iagttages om projektet hører under bestemmelsen om ansøgningsproceduren i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 4 stk. 3. nr. 2 og 4. Her fremgår, at en ansøgning desuden skal omfatte en miljøkonsekvensrapport såfremt den ansøgte udvidelse eller ændring i sig selv overstiger en af de tærskelværdier, der fremgår af § 16 a, stk. 1 og 2, i husdyrbrugloven. Og ved ansøgning om godkendelse efter § 16 a, stk. 4, eller tilladelse efter § 16 b, i husdyrbrugloven, såfremt kommunalbestyrelsen i helt særlige tilfælde, herunder hvor flere udvidelser eller ændringer tilsammen medfører, at en af de tærskelværdier, der fremgår af § 16 a, stk. 1 og 2, i husdyrbrugloven, overskrides, træffer afgørelse om, at det ansøgte er omfattet af krav om miljøkonsekvensrapport og proceduren i § 55 i husdyrbrugloven.


Ved vurderingen skal inddrages alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt, tilladt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste 8 år før afgørelsen træffes.


I forhold til fastlæggelse af nudrift henvises til vejledningens afsnit hvor det er uddybende beskrevet. https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#nudrift  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken