Tilladelse til udsprinklingsanlæg

18-06-2020

Spørgsmål

Efter at have læst Miljøstyrelsens Helpdesksvar vedr. udsprinkling (https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/saerskilt-udsprinklingstilladelse-til-overfaldevand-fra-ensilagepladssilo/.) har jeg et præciseringsspørgsmål vedrørende udsprinklingsanlæg. Det er min opfattelse, at nye anlæg til udsprinkling eller ændret dimensionering af udsprinklingsanlæg skal anmeldes til kommunen efter §42 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Vi har tidligere meddelt accepter af anmeldelser af udsprinklingsanlæg, hvor vi har stillet krav til dimensionering jf. byggebladet. I Miljøstyrelsens svar henvises til kapitel 10 i Husdyrgødningebekendtgørelsen, som omhandler selve udbringningen af restvand. Hvordan forholder det sig med selve anlægget, dvs. opsamlingsbeholderen (og dens kapacitet) og krav til pumpen? Det er min opfattelse, at korrekt dimensionering og krav til pumpen i forhold til størrelsen af opsamlingsarealet skal vurderes for at undgå, at der er risiko for, at opsamlingsbeholderen ikke er tilstrækkelig stor og derfor kan løber over. Med de stigende regnmængder (Vestjylland) er det vores vurdering, at korrekt dimensionering er afgørende. Jeg vil derfor gerne have præciseret, om kommunen skal eller ikke skal kræve anmeldelse i denne typer af sager.


Svar

Det er ikke påkrævet at anmelde anlæg til udsprinkling eller ændret dimensionering af udsprinklingsanlæg til kommunen efter § 42 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Anmeldereglerne i § 42 bruges alene til de nævnte anlæg i bestemmelsen, fx opbevaringsanlæg. Dvs. når der fx skal bygges et ny ensilageopbevaringsanlæg inkl. beholder til fx ensilagevand eller restvand eller udvides eller ændres, der indebærer ændringer i forhold tidligere anmeldte oplysninger. Der kræves ikke anmeldelse til udsprinklingsanlægget.

Som det fremgår af helpdesksvar, https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/saerskilt-udsprinklingstilladelse-til-overfaldevand-fra-ensilagepladssilo/  er anvendelsen af restvand, herunder hvilke krav, som skal overholdes ved udbringning reguleret i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 10.

Hvis kommunen i forbindelse med tilsyn har en begrundet formodning om at reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 10 om anvendelsen og udbringning af restvand eller om reglerne i kapitel 8 om opbevaring af restvand ikke er overholdt, kan der i forbindelse med tilsynet kræves den fornødne dokumentation herfor, herunder fx om dimensionering i forbindelse med udsprinkling. Og i sidste ende håndhæve reglerne om fx at beholdere til restvand skal dimensioneres i forhold til kapaciteten jf. § 20 og at udbringning sker i overensstemmelse med kapitel 10.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken