Spørgsmål om VVM til husdyrhelpdesken

09-04-2019

Spørgsmål

Til Husdyrhelpdesken: Når vi skal meddele miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a., skal der for IE-husdyrbrug indsendes miljøkonsekvensrapport, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 4. Reglerne om miljøvurdering er indarbejdet i husdyrbrugloven. Kan I forklare afgørelsestyper i forhold til miljøvurdering (VVM) efter husdyrbrugloven? Det fremgår af Husdyrbrugloven, at IE husdyrbrug er husdyrbrug med følgende dyrehold: 1) flere end 750 stipladser til søer, 2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller 3) flere end 40.000 stipladser til fjerkræ (høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl, produktion af kød eller konsumæg eller levering af vildt til udsætning). Det fremgår af Miljøvurderingslovens bilag 1, at der for husdyrbrug er obligatorisk krav om miljøvurderingstilladelse, jf. § 17, når husdyrbruget har følgende dyrehold: 17. Anlæg*) til intensiv fjerkræavl og svineavl med mere end: a) 85.000 pladser til slagtekyllinger, 60.000 pladser til høner b) 3.000 pladser til slagtesvin (over 30 kg) eller c) 900 pladser til søer. *) Anlæg omfattet af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. er alene omfattet af denne lovs bestemmelser om miljøvurdering af planer og programmer. Kan I forklare, hvornår vi skal lave en særlig afgørelse? Skal vi træffe afgørelser efter miljøvurderingsloven, hvis der er et husdyrbrug større end nævnt i miljøvurderingslovens Bilag 1 punkt 17? Eller kan vi altid nøjes med at træffe afgørelse efter Husdyrbrugloven? Skal det evt. forstås således, at når et husdyrbrug er større end nævnt i miljøvurderingslovens bilag 1 punkt 17, så skal der laves en særlig planafgørelse vedrørende husdyrbruget? Vi håber på svar snarest mulig, da vi har en aktuel sag med et husdyrbrug, der har 99.000 stipladser til høner, hvor vi skal træffe afgørelse efter husdyrbruglovens § 16 a.


Svar

I forbindelse med at kommunen træffer afgørelse efter husdyrbruglovens § 16a skal der ikke udarbejdes særskilt VVM efter miljøvurderingsloven. Begrundelsen herfor er, at husdyrbrugloven indeholder en tilladelses- og godkendelsesproces, der integrerer og samler varetagelse af forskellige hensyn og krav, som følger af anden regulering – herunder VVM-forpligtelserne - i én samlet tilladelses- og godkendelsesordning. Dermed overflødiggøres særskilt myndighedsbehandling efter miljøvurderingsloven.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken