Snitflade mellem husdyrbrugloven og planloven - kornlager ansøgt via planloven

 

24-08-2022

Spørgsmål

Spørgsmålet er angående et husdyrbrug med slagtekyllingeproduktion, som i første omgang ansøgte, via anmelderordningen, om en bygning til et kornlager på 3000 m2 til husdyrbruget. Kornlageret levede ikke op til betingelserne i anmelderordninger grundet terrænændringer. Nu har ansøgers konsulent spurgt ind til muligheden for at søge kornlageret uden om husdyrbrugloven via planlovens § 36, stk. 2. Konsulenten har i den forbindelse oplyst, at kornlageret ikke skal understøtte driften af husdyrbruget, da kornlageret skal bruges til opbevaring af salgskorn (brødkorn, udsæd). Dermed er kornlageret ikke en del af husdyrbruget. Der fodres med færdigfoder ved kyllingerne, som købes og opbevares i en anden bygning på ejendommen.

Konsulenten henviser til følgende helpdesksvar fra 2. juni 2020: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/miljoetilladelseog-landzonetilladelse/

Er det muligt at kunne ansøge uden om husdyrbrugloven til et kornlager på et husdyrbrug, hvis kornlageret ikke hører med til husdyrbruget?


Svar

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at kornlageret må anses for forbundet med driften af husdyrholdet og dermed er omfattet af husdyrbruglovens godkendelses- og tilladelsesordning og ikke planlovens regler. Svaret er koordineret med Bolig- og Planstyrelsen.

Miljøstyrelsen forstår henvendelsen sådan, at kornlageret skal anvendes som lager for ejendommens produktion af korn, udsæd mv. Det er endvidere oplyst, at kornlageret opføres på en ejendom, som er et husdyrbrug. 

Ved husdyrbrug forstås husdyranlæg, der tilsammen har et produktionsareal på mere end 100 m2, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger m.v. til brug for husdyrhold, som ligger på samme ejendom, jf. husdyrbruglovens § 3, stk. 1, nr. 1.

Kornlageret må i husdyrbruglovens forstand karakteriseres som ”andre driftsbygninger m.v. til brug for husdyrhold”. 

Ved forståelsen af ”andre driftsbygninger m.v. til brug for husdyrhold” kan der henvises til bemærkningerne til husdyrlovforslaget Folketingstidende 2016-2017, tillæg A, side 111:

”Med driftsbygninger til brug for husdyrholdet menes bygninger, der ikke er omfattet af anlægsdefinitionerne, jf. forslagets § 1, nr. 6, f.eks. halmlader, kornsiloer, foderlagre, korntørrerier, pelserier og maskinhaller, dvs. bygninger, der er forbundet med driften af husdyrholdet, men hvor husdyrene ikke opholder sig eller har adgang til.”

Hensigten med overførslen af landzonebestemmelserne til husdyrbrugloven i 2007 har været, at alle egentlige landbrugsbygninger anses for at være til brug for dyreholdet, hvis de placeres på et husdyrbrug. Således er ikke kun de oplagte driftsbygninger og anlæg som stalde og gyllebeholdere en del af husdyrbruget, men også f.eks. maskinhaller og halmlader, fordi markdriften blev anset for at være en del af det at drive et husdyrbrug. 

Driftsbygninger skal således betragtes ud fra en bred forståelse af en sammenhængende funktion af landbrugsejendommen, og Miljøstyrelsen vurderer derfor på baggrund af det oplyste, at det pågældende kornlager er forbundet med driften af dyreholdet og dermed en landbrugsbygning omfattet af husdyrbruglovens regler. Kornlageret betragtes derfor ikke som en virksomhed, der ikke vedrører eller er adskilt fra dyreholdets drift.

I tilfælde, hvor der er tale om aktiviteter, som ikke vedrører den enkelte ejendoms drift som landbrugsejendom, som f.eks. en foderstofvirksomhed, der oplagrer foder for andre virksomheder eller andre landbrug, vil det falde uden for husdyrbruglovens godkendelses- og tilladelsesordning og i stedet være omfattet af planlovens regler.

Se også diagram over snitflade mellem planloven og husdyrbrugloven i husdyrvejledningens afsnit om godkendelsespligt og tilladelseskrav: 

https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/#8  

https://husdyrvejledning.mst.dk/media/191161/diagram-3.png  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken