Skal kommunen vurdere alternativer?

27-04-2021

Spørgsmål

MFKN afgørelse 18/04722 af 11/10/2020: sagen hjemsendes til fornyet behandling fordi alternativer til det ansøgte projekt ikke er beskrevet i ansøgning, og ikke er vurderet i godkendelsen. Sagen er behandlet efter den gamle husdyrbruglov, hvor det fremgik af § 24 at "Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter § 12, stk. 2, vurdere de væsentlige mulige alternative løsninger". MFKN henviser desuden til forarbejderne til husdyrbrugloven hvor der er kommentarer til § 24. I den nye husdyrbruglov er § 24 ophævet, og ingen steder i husdyrbrugloven er alternativer nævnt. I den gældende godkendelsesbekendtgørelse er alternativer nævnt 3 steder, alle i forbindelse med krav til ansøgningen - altså, at det er et krav, at ansøgning og/eller miljøkonsekvensrapporten beskriver alternativer til det ansøgte projekt. Men når § 24 er ophævet, er der så stadig krav om, at kommunen skal vurdere på dette forhold? Altså, er det tilstrækkeligt, at det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, og at kommunen gengiver dette i afgørelsen? Eller er det specifikt påkrævet, iflg VVM reglerne, at kommunen skal vurdere på alternativerne? Og gælder det i så fald kun for IE brug? Efter at § 24 er ophævet, har jeg i mine afgørelser slettet afsnittet om vurdering af alternativer, men miljøkonsekvensrapporten er vedlagt som bilag, og deraf fremgår ansøgers beskrivelse af alternativer. Men med klagenævnets afgørelse er jeg i tvivl om det er tilstrækkeligt. Jeg ønsker ikke at medtage det "for en sikkerheds skyld", fordi den metode giver unødvendigt lange og ulæselige miljøgodkendelser.


Svar

Ja, det er stadig et krav, at kommunen, inden den træffer afgørelse, vurderer, om rimelige alternativer er beskrevet og undersøgt.  Med de nye regler fra 2017, blev VVM-direktivet fra 2014 implementeret i de danske regler. Én af ændringerne var som bekendt, at det er ansøgeren, der skal fremlægge miljøkonsekvensrapporten. Kommunen skal fortsat vurdere, om de er enige i betragtningerne i miljøkonsekvensrapporten, herunder om de alternative muligheder er beskrevet og vurderet tilstrækkeligt. Kommunens vurdering skal fremgå af afgørelsen. 
Da § 24 i loven blev ophævet, fremgik det af bemærkningerne til lovforslaget bl.a. at : ”Med forslaget om at ophæve den gældende lovs § 24 er det forudsat, at miljø- og fødevareministeren efter lovens nye § 34, fastsætter regler om iagttagelse af bl.a. procedurekravene efter VVM-direktivet (2014), således at regler om ansøgninger, indsendelse af oplysninger, miljøkonsekvensrapporter m.v. fastsættes samlet ved bekendtgørelse sammen med reglerne om kommunalbestyrelsens vurdering og afgørelse”. 
Det betyder, at de forhold, der blev vurderet efter lovens § 24, fremadrettet skulle håndteres efter bekendtgørelsens regler. Det fremgår nu bl.a. af bekendtgørelsens bilag 1, pkt. e, litra d, at miljøkonsekvensrapporten skal indeholde den eller de rimelige alternative løsninger, som ansøger har undersøgt, og som relevante for det ansøgte og dets særlige karakteristika, og hovedårsagerne til den eller de valgte løsninger under hensyn til det ansøgtes indvirkninger på miljøet. 
Reglen om beskrivelse og vurdering af alternativer har baggrund i VVM-direktivet, hvorefter det for VVM-pligtige projekter er et krav, at alternativer skal undersøges og den valgte løsning begrundes som en del af miljøkonsekvensrapporten
Det er derfor ikke kun for IE-brug, at alternativer skal beskrives og vurderes. Kravet gælder for alle husdyrbrug, der har en ammoniakemission over 3.500 kg, og som dermed er omfattet af VVM-reglerne. Dvs. at bl.a. de store kvægbrug også er med.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken