Skal en stald være registreret som en stald i BBR?

23-11-2022

Spørgsmål

Vi har fået nedenstående fra en konsulent i forbindelse med en sag. Da vi mener, at Miljøstyrelsen har vejledt om, at stalde skal være registreret som stalde i BBR. Vi mener desuden ikke, det er kommunens ansvar, at bygninger står korrekt i BBR. Det er altid ejers eget ansvar. Ud fra kommunens viden har der aldrig været indsendt byggeansøgning om, at maskinhuset skulle være stald. Men vi er i tvivl om, hvorvidt det skulle have været fanget i tidligere miljøgodkendelser? Det er i øvrigt en problematik, vi ofte støder på.

xx kan ikke acceptere, at der skal udarbejdes byggetilladelse til stalden Tyrekalve 2, da der har været dyr i stalden siden 1994.

I de mellemliggende år er der udført utallige miljøtilsyn, og der er udarbejdet flere miljøtilladelser/-godkendelser, hvor stalden har været anvendt til dyr. At der er en fejl i BBR, mener vi bør rettes i BBR og ikke kræve en ny byggeansøgning.

Med hensyn til jeres mulighed for at kontrollere, hvor der må være dyr i staldanlægget, så fremgår det tydeligt af miljøansøgning inkl. ansøgningsskemaet og -tilladelsen og vilkårene heri. Altså er det miljøtilladelsen og ikke BBR som myndigheden kan/vil kontrollere dyreholdet ud fra ved miljøtilsyn.

Konklusionen er derfor, at BBR er et teoretisk redskab, der bør blive tilrettet i henhold til de faktiske forhold, der går tilbage fra 1994 på ejendommen. Denne tilretning bør være en ukompliceret tilretning og bør ikke kræve en byggeansøgning/-tilladelse efter stalden har været anvendt til dyr i 28 år.

På baggrund af ovenstående er ansøgningsskemaet genindsendt, og vi ser frem til at modtage et udkast til miljøtilladelsen.


Svar

Efter husdyrbruglovgivningen er det de faktiske forhold på husdyrbruget, herunder husdyrbrugets indretning og drift af anlæg, der skal beskrives i en ansøgning om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b. Dette fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 1. Kommunen kan således efter husdyrbrugloven behandle en godkendelsessag uafhængigt af registrering i BBR. 

Det henhører ikke under Miljøstyrelsens kompetence at tage stilling til reglerne for registrering af bygninger i BBR og spørgsmålet om byggetilladelse, og kommunens administration heraf.

Bemærk også at det ikke kun er stalde, som er omfattet af definitionen på husdyranlæg, men også lignende bygninger eller indretninger, hvor husdyr i almindelighed opholder sig, jf. husdyrbruglovens § 3, stk. 1, nr. 2. Det er hermed den faktiske indretning og anvendelse af bygningen, der er afgørende i husdyrbruglovgivningen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken