Samtidighed i afgørelser

30-10-2019

Spørgsmål

Hvis et husdyrbrug skal udvides ved f.eks. at bygge stald, malkestald og maskinhus, i alt ca. 6.000 m2 nybyggeri, og vil aflede tagvandet på en måde som kræver udledningstilladelse, er Miljøafdelingen så forpligtiget til at afvente Naturafdelingens afgørelse om udledningstilladelse? Eller kan Miljøafdelingen træffe afgørelse om §§ 16a/16b miljøgodkendelse/-tilladelse uden at tage højde for samtidighed i afgørelserne jf. § 47 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen?


Svar

Når et husdyrbrug samtidig med en ansøgning om godkendelse eller tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b ansøger om godkendelse af andre aktiviteter, skal kommunaen træffe afgørelserne samtidigt. Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 47.

Det, der skal være samtidighed i forhold til, efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 47, er biaktiviteter. Biaktiviteter er aktiviteter, der ikke har direkte med husdyrproduktionen at gøre, men som er tilknyttet denne produktion eller i øvrigt finder sted på ejendommen.

Ansøgeren skal i forbindelse med ansøgning om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbrugloven altså oplyse, om der samtidig indgives ansøgning om andre aktiviteter, som skal have en godkendelse eller tilladelse efter anden lovgivning, herunder miljøbeskyttelsesloven eller regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven, herunder spildevandsbekendtgørelsen.

Bemærk dog, at der kan være tilfælde, hvor der er fastsat regler om maksimal sagsbehandlingstid for en eller flere afgørelser, hvor det under visse omstændigheder kan betyde, at kommunen må træffe afgørelserne på forskellige tidspunkter.

Bemærk videre, at det fremgår af NMK-132-00521, at en kommune ikke kunne meddele afslag på ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven, fordi der ikke kunne meddeles en spildevandstilladelse.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken