Sagsbehandlingstid for 16B tilladelse

26-06-2018

Spørgsmål

En ansøgning om tilladelse efter husdyrlovens §16b er indsendt til kommunen på vegne af ansøger. Efterfølgende modtager vi besked fra kommunen om at sagen forlænges. Ifølge husdyrlovens bestemmelser skal kommunen træffe afgørelse hurtigst muligt, og senest 90 dage efter at ansøgningen er fuldt oplyst. I særlige tilfælde kan kommunen forlænge fristen. Kommunen oplyser bl.a. : Vi betragter en ansøgning som tilstrækkelig oplyst til, at en sagsbehandling kan påbegyndes 21 dage efter, at ansøgningen er modtaget. Vi må desværre orientere dig om, at vi ikke kan træffe afgørelse for din ansøgning inden denne tidsfrist. Årsagen til dette er, at vi i øjeblikket har flere opgaver i afdelingen, end der er personalemæssige ressourcer til at løse. På baggrund af ovenstående forlænger vi fristen med 90 dage. Jeg finder det problematisk, at en begrundelse om at der er flere opgaver i kommunens afdelingen, end der er personalemæssige ressourcer til at løse, bruges til at afvige sagsbehandlingsfristen på tre måneder for §16b tilladelser. I så fald er det en begrundelse, der kan bruges helt generelt, og ikke kun i særlige tilfælde som lovens § 54j, stk. 2 giver mulighed for, og det synes ikke i overensstemmelse med lovens intentioner. Kan MST vejlede nærmere om hvad der forstås med særlige tilfælde?


Svar

Efter bemærkningerne til husdyrbruglovens § 54 j (lovforslag nr. L 114  af 12. januar 2017 (de almindelige bemærkninger og de specielle bemærkninger) kan 90-dages-sagsbehandlingsfristen forlænges pga. "særlige tilfælde", som kan være "projektets art, kompleksitet, placering eller dimensioner". https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185484 side 20 under afsnit 4.1.2:

Krav til sagsbehandlingstid: Screeningsafgørelser skal træffes hurtigst muligt og inden for en periode på 90 dage efter, at bygherren har fremlagt de oplysninger, som er nødvendige for, at afgørelsen kan træffes. Afgørelser om tilladelse eller afslag til et projekt omfattet af miljøkonsekvensvurdering skal træffes inden for en rimelig tidsfrist. I dag gælder der ingen frister efter direktivet. Der vil efter direktivændringen i særlige tilfælde være mulighed for en individuelt skriftligt begrundet fristforlængelse af 90 dages fristen, f. eks. begrundet i projektets art, kompleksitet, placering eller dimensioner.

Begrundelsen om personalemæssige udfordringer i kommunen er således ikke efter lovens forarbejder en gyldig begrundelse for anvendelse af bestemmelsen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken