Retlig lovliggørelse: planloven eller husdyrbrugloven

22-03-2022

Spørgsmål

Vi er i tvivl om retlig lovliggørelse skal ske efter planloven eller husdyrbrugloven på en hesteejendom med produktionsareal på mere end 200 m2. Ejer af ejendommen søger om lovliggørelse af:

1) ridehal: lade bygget i 2005. Taget i brug som ridehal i 2010.

2) Hestepension: Opstart 2010

3) Ridebane m. belysning: opført 2006.

Kommunens landzonekontor har i forbindelse med en anden sag spurgt Erhvervsstyrelsen, om hvilken lovgivning ulovligt opførte bygninger til husdyrbrug (typisk hestehold) skal lovliggøres efter, herunder om det er efter reglerne, der var gældende på lovliggørelsestidspunktet, eller på tidspunktet, hvor det ulovlige forhold opstod.

Erhvervsstyrelsen har svaret:

”Det forvaltningsretlige udgangspunkt er, at forholdene som udgangspunkt skal vurderes ud fra de bestemmelser, der gjaldt, da byggeriet blev opført. I den foreliggende situation mener vi imidlertid, at retlig lovliggørelse må ske på grundlag af gældende lovgivning, fordi forholdet ikke længere er omfattet af planloven, men flyttet til et andet lovgivningsområde, der også omfatter anden klagemyndighed.”

Vi har nu en sag med en 52 m² læskur/løsdriftsstald, opført ca. 2011. Der er på ejendommen i forvejen en større hestestald og en mindre løsdriftsstald og alt i alt bliver produktionsarealet dermed over de 200 m². Det flytter sagen over i husdyrbruglovens tilladelses- og godkendelsesordning (i henhold til nuværende lovgivning).

Vores landbrugsteam overvejer dog, om læskuret skal lovliggøres efter lovgivningen, der gjaldt på daværende tidspunkt, hvilket så i praksis vil sige efter planloven. Med udgangspunkt i det svar Erhvervsstyrelsen har givet os, betyder det så, at ridehallen skal lovliggøres efter nuværende husdyrbruglovgivning og altså indsendes gennem husdyrgodkendelse.dk?

Men hvad gør sig gældende for hestepensionen som ikke er en bygning, men en aktivitet? Skal det lovliggøres efter landzonebestemmelserne, der gjaldt i 2010?

Og hvordan med ridebanen med belysning?


Svar

Det forvaltningsretlige udgangspunkt er, at det er lovgrundlaget på det tidspunkt, hvor det ulovlige forhold opstod, der skal lægges til grund i sager om retlig lovliggørelse. 

Det er imidlertid Miljøstyrelsens opfattelse, at når godkendelsesmyndigheden skal træffe afgørelse om retlig lovliggørelse på husdyrområdet, og der foreligger ny viden, skal vurderingen foretages efter nyeste viden om miljøpåvirkning, nye kortbilag, nye beregningsmetoder, ny viden om miljøaktivitet mv. Det er derfor styrelsens vurdering, at godkendelsesmyndigheden i lovliggørelsessager ikke er forpligtet til at fastsætte vilkår svarende til dem, der ville være stillet, hvis godkendelsen var givet på tidspunktet, hvor det ulovlige forhold opstod. F.eks. vil de regler der gælder på lovliggørelsestidspunktet skulle anvendes, når der eksempelvist er kommet ny viden ift. BAT, siden det tidspunkt, hvor det ulovlige forhold opstod.  

Det forhold, at området er flyttet til en anden lovgivning, og der er en anden klagemyndighed på området, kan også tale for at anvende de regler, der gælder på lovliggørelsestidspunktet. 

I tilfælde, hvor der ikke er tale om ny viden, f.eks. i sager hvor lovliggørelse alene omfatter afstandskrav, er det Miljøstyrelsens opfattelse, at det forvaltningsretlige udgangspunkt skal følges, hvorfor det er reglerne der var gældende på tidspunktet, hvor det ulovlige forhold opstod, der skal lægges til grund.  

Hvis der er dele af de forhold, der skal lovliggøres, som kan adskilles, kan disse godt vurderes forskelligt ift. hvilke regler, der skal anvendes ift. lovliggørelse. 

Se disse helpdesksvar om emnet: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilsyn-og-haandhaevelse/retsgrundlag-for-lovliggoerelse/ og https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/placering-af-anlaeg-mv/lovliggoerelse-af-laeskure/

Miljøstyrelsen kan ikke besvare de konkrete sagsbehandlingsspørgsmål.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken