Regler for hjemvist sag

21-01-2021

Spørgsmål

Vi har fået hjemvist en sag, der er godkendt efter § 11 i den tidligere husdyrlov, altså efter antal dyr. Godkendelsen blev givet til søer på friland og slagtesvin på stald. Hjemvisningen er begrundet i, at de landskabelige værdier ikke er tilstrækkeligt vurderet for de matrikler, der skal anvendes til svinehytter. I henhold til nugældende husdyrlovs § 108 stk. 3 skal en hjemvist sag behandles efter de nye regler, der gælder, når den fornyede behandling sker, hvis klagenævnet har truffet afgørelse om, at husdyrbruget må antages at kunne få væsentlig virkning på miljøet. Miljøgodkendelsen bliver ophævet , med den begrundelse at det er en væsentlig retlig mangel, at vurderingen af projektets påvirkning af de landskabelige værdier er mangelfuld. Mit spørgsmål er nu om den fornyede behandling skal ske efter nugældende lov eller efter den lov, der gjaldt, da godkendelsen blev meddelt. Hvis den skal behandles efter nugældende lov, har kommunen så mulighed for at anvende det gamle skema i husdyrgodkendelse.dk og konvertere det til produktionsarealer?


Svar


Ift. lovens § 108, stk. 3, bemærkes det, at den kun finder anvendelse, hvis nævnet har truffet afgørelse om, at et anlæg til intensiv husdyravl må antages at kunne få væsentlig virkning på miljøet efter planlovens § 6 c. Disse sager er de såkaldte husdyr-VVM-sager, som var relevante før 2007 inden vedtagelsen af den første husdyrbruglov. 

Miljøstyrelsen har den opfattelse af spørgsmålet, at der ikke er truffet en sådan afgørelse, som nævnt i § 108, stk. 3, hvorfor denne bestemmelse ikke er relevant.

Husdyrbrugloven blev ændret ved lov nr. 204 af 28. februar 2017 om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og plantedække og forskellige andre love. Ændringsloven trådte i kraft den 1. august 2017.

Det følger af overgangsbestemmelsen i ændringslovens § 10, stk. 9, at sager om tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, der ikke er færdigbehandlet i førsteinstans den 1. august 2017, skal færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. 

Miljøstyrelsen antager, at der fortsat er tale om en ansøgning, som er indgivet inden 1. august 2017, hvorfor Miljøstyrelsen vurderer, at det er de gamle regler (fra før 1. august 2017) sagen skal behandles efter. Kommunen kan som nævnt finde overgangsreglerne i § 10 i ændringslov nr. 204 af 28. februar 2017. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken