Produktionsareal og stipladser på IE brug

01-04-2022

Spørgsmål

Hvordan skal vi forholde os til de miljøansøgninger, hvor landmænd ansøger om 1999 stipladser i en slagtegrisestald, mens der samtidig ansøges om et produktionsareal, der er større end behovet (pladsbehov for grisene), dvs. i princippet kan landmanden have flere end 1999 grise i stalden. Er det tilladt? Hvordan kan vi kontrollere det ved tilsynet? Der er jo tale om, at 1 gris mere udløser IE-godkendelse.


Svar

Ja, det er tilladt at oplyse i miljøansøgningen, at antallet af dyr på stald er under IE-grænsen på 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg), samtidig med at produktionsarealet er større end dyrevelfærdskravenes minimumsgrænse.


Efter ændringen af husdyrloven i 2017 opgøres emissionerne pr. produktionsareal. Ansøger søger dermed ikke om et bestemt antal stipladser. Oplysninger om stipladser er alene knyttet til at afgøre om husdyrbruget er et IE-brug eller ej. Stipladsgrænserne forstås som det maksimale antal dyr på stald på husdyrbruget på et givet tidspunkt af året. Hvis ansøger har oplyst, at dyreholdet er under stipladsgrænsen (og dermed ikke er et IE-brug), må produktionen på intet tidspunkt overskride IE-grænserne.

Det gælder uanset, at der er søgt om godkendelse af et større produktionsareal. Det vil kræve en ny godkendelse, hvis det ønskes at producere over IE-grænserne. Ansøger angiver under fanen ”Basisoplysninger” i husdyrgodkendelse.dk, om der er tale om et ”Ikke IE-brug”, ”IE-slagtesvin”, ”IE-søer” eller ”IE-fjerkræ”, men der skal ikke angives oplysninger om antallet af stipladser. 
Hvis kommunen vurderer, at der i forbindelse med tilsyn er behov for nærmere dokumentation af, at husdyrbruget ikke har overskredet IE-grænserne, kan der fx ses på slagteriafregninger, CHR-register, produktionsopgørelser samt det aktuelle antal dyr på stald.  
Se også øvrig vejledning om IE-brug her:

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/beregning-af-stipladser-i-16-a-stk-2/
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/projektets-omfang/bruttoarealet-overskrider-graensen-for-ie-pligt/
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ansoegning-og-anmeldelse/stipladser-i-det-nye-ansoegningsskema/
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilsyn-og-haandhaevelse/stipladser-og-ie/
https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/#3
https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/1-anvendelsesomraade-definitioner-mv/#7
Samt evt. 
https://husdyrvejledning.mst.dk/media/191263/tilsyn-med-gennemsnitlig-husdyrproduktion-inden-for-dyrevelfaerdskravene-rettet.pdfMiljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken