Opkræves brugerbetaling for sagsbehandling efter bioaskebekendtgørelsen

23-03-2021

Spørgsmål

Opkræves brugerbetaling for sagsbehandling / tilsyn med anmeldelser om udspredning af bioaske, herunder § 9, 14 , 15 og 16?


Svar

Du har stillet spørgsmål om, hvorvidt der kan opkræves brugerbetaling for sagsbehandling og tilsyn med anmeldelser om udspredning af bioaske, herunder §§ 9, 14, 15 og 16 i bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål (bioaskebekendtgørelsen), bekendtgørelse nr. 732 af 9. juli 2019.

Indledningsvis skal det oplyses, at Miljøstyrelsen ikke kan tage stilling til den konkrete sag, men kan alene afgive uforbindende udtalelser om gældende ret.

Reglerne for brugerbetaling fremgår af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 2007 af 11/12/2020 (brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Brugerbetalingsbekendtgørelsen indeholder to grundlægende betingelser for, at der kan opkræves brugerbetaling. For det første skal der være tale om en virksomhed, anlæg eller indretning m.v. eller et husdyrbrug, der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2. For det andet skal der være tale om en aktivitet udført efter den lovgivning, som er nævnt i brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1. Det er endvidere en forudsætning for at kunne opkræve brugerbetaling, at der er tale om en aktivitet, der er knyttet direkte til den pågældende virksomhed, anlæg eller indretning m.v. eller husdyrbrug.

Virksomheder, anlæg eller indretninger m.v. og husdyrbrug, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, er som følgende:

1) Virksomheder, anlæg eller indretninger m.v., der er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, jf. dog stk. 2.

2) Husdyrbrug, der er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller tilladt eller godkendt efter de tidligere gældende regler i §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

3) Arealer, der er omfattet af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

4) Bestående husdyrbrug, der er omfattet af en miljøgodkendelse efter § 33 eller påbud efter § 41, jf. § 41 a og § 41 b i lov om miljøbeskyttelse, og som revurderes efter kapitel 4 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

5) Erhvervsmæssigt dyrehold, som ikke er omfattet af nr. 1- 4.

6) Virksomheder m.v., der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder.

7) Vindmøller, vindmølleparker og vindmøllegrupper, der er omfattet af bekendtgørelse om støj fra vindmøller, med undtagelse af vindmøller under 25 kilowatt.

8) Virksomheder omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

9) Anlæg omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

10) Virksomheder m.v., der er optaget på bilag 1 i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2.

 

Den anden grundlæggende betingelse for at kunne opkræve brugerbetaling er, at der skal være tale om en aktivitet udført efter den lovgivning, som er nævnt i brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1.

Af brugerbetalingsbekendtgørelsen fremgår det, at der kan opkræves brugerbetaling for tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9, dvs. for tilsyn med overholdelsen af miljøbeskyttelsesloven, regler udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, afgørelser truffet med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og afgørelser truffet i medfør af regler, der er udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven.

Bioaskebekendtgørelsen fastsætter, i hvilket omfang bioaske kan anvendes til jordbrugsformål, således at hensynet til miljøbeskyttelsen ikke tilsidesættes. Bioaskebekendtgørelsens kapitel 3 indeholder en række krav til askeproducenten, herunder kravet om fremsendelse af nærmere defineret dokumentation til kommunalbestyrelsen, hvor bioasken skal anvendes (§ 9). Bekendtgørelsens kapitel 4 fastsætter krav til brugeren, herunder krav til opbevaring og anvendelse. Kravene er udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens kapitel 2 (Almindelige bestemmelser), 3 (Beskyttelse af jord og grundvand) og 6 (Affald).

Reglerne for kommunalbestyrelses tilsyn og håndhævelse er fastlagt i bioaskebekendtgørelsens kapitel 6. Da bioaskebekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven betyder det, at tilsyn med bekendtgørelsens overholdelse, herunder tilsyn med at askeproducenten fremsender dokumentation som anført i § 9, og tilsyn med at brugeren opbevarer og anvender bioaske i overensstemmelse med bekendtgørelsen og som angivet i den fremsendte dokumentation, er tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9. Tilsynet er omfattet af brugerbetalingspligten, såfremt den pågældende askeproducent/bruger er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 (se ovenfor).

Tilsynsarbejdet efter lovens kapitel 9 omfatter bl.a. forberedelse af tilsyn med den konkrete virksomhed eller husdyrbrug, aktiv tilsynsvirksomhed i marken, prøveudtagning, analyser og målinger, udførelse af beregninger, konkret vejledning af virksomheden om de krav, den skal opfylde, opfølgning af tilsyn i form af tilsynsrapporter samt håndhævelse og politianmeldelser.

Der skal dog gøres opmærksom på, at håndhævelser jf. bioaskebekendtgørelsens § 18, stk. 2 og 3 i bioaskebekendtgørelsen, der omhandler påbud om afhjælpende foranstaltninger og forbud mod anvendelse af bioaske, ikke er omfattet af brugerbetaling. som er en del af lovens kapitel 1. Der er således hverken tale om en opgave efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 eller tilsyn efter kapitel 9, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1.

 

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken