Opfølgende spørgsmål vedr. udnyttelse af MGK

16-05-2018

Spørgsmål

Vedr. jeres svar på tidligere Helpdesk-henvendelse: http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ikke-udnyttet-godkendelse-til-ie-husdyrbrug/. Jeg er blevet opmærksom på klagenævnsafgørelser (bl.a. NMK-132-00831 og NMK-132-00848), hvor nævnet anførte, at når en ansøgt stald ikke bliver bygget, så bortfalder miljøgodkendelsen, selv om der sker en udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde. Mener I stadig, at ejendommen er et IE-brug?


Svar

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser i NMK-132-00831 og NMK-132-00848 vedrører begge tillæg til godkendelser, der efter den nu ophævede § 33 i husdyrbrugloven ikke er udnyttede. Nævnet har følgelig konstateret, at godkendelserne på grund af manglende udnyttelse er bortfaldet, hvorfor kommunerne fejlagtigt har meddelt tillæg hertil. De meddelte tillæg blev herefter ophævet af nævnet (ikke de meddelte godkendelser), og sagerne blev hjemvist med henblik på, at kommunerne træffer ny samlet afgørelse om godkendelse.

I dette tilfælde har husdyrbruget en § 12 miljøgodkendelse som værende et IE-husdyrbrug, hvilket vil være retsgrundlaget for tilsyn; nemlig at husdyrbruget er et IE-husdyrbrug. Hvis husdyrbruget ønsker at ændre dette, kan husdyrbruget ansøge om en ny godkendelse eller tilladelse af husdyrbruget efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 1, eller § 16 b, under hensyn til de faktiske forhold, hvor husdyrbruget er under stipladsgrænserne og dermed ikke et IE-husdyrbrug.

Kommunen kan også ved et tilsyn træffe afgørelse om, at en del af husdyrbrugets lovlige produktionsramme er bortfaldet som følge af manglende udnyttelse, hvis betingelserne efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48 er opfyldt. Retsgrundlaget for husdyrbruget vil dog fortsat være den meddelte § 12 godkendelse, da denne ikke ophæves ved en sådan tilsynsafgørelse.

I forbindelse med en revurdering af § 12 miljøgodkendelsen, kan kommunen også tage stilling til hvad den lovlige produktion er. Retsgrundlaget for husdyrbruget vil derefter være afgørelsen om revurdering.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken