Omfangsdræn fra gyllebeholder til dræn - hvilken hjemmel?

01-11-2019

Spørgsmål

Angående MST’s vejledning nr. 13, 2015, Vejledende byggeblad for gyllebeholdere: Det fremgår på side 9 (afsnit 5.2) i vejledningen, at en beholders drænsystem ikke må forbindes med markdræn mv. uden kommunens tilladelse. En række spildevandsfolk i vores og tilstødende kommuner mener ikke at udledning af dette drænvand kan være omfattet af spildevandsbekendtgørelsen, hvorfor vi nu er meget i tvivl om, hvilken lovgivning der menes, når der står at kommunen giver tilladelse? Jeg håber derfor I vil afklare hjemlen for os, så vi kan træffe den rette type afgørelser i disse sager.


Svar

Det fremgår af byggebladet til gyllebeholdere, at beholdere skal være forsynet med et drænsystem, der kan anvendes til kontrol af eventuelt udvendigt vandtryk mod bundpladen. Drænsystemet skal bestå af drænledninger og/eller drænlag forbundet til en inspektions-/pejlebrønd (min. ø315 mm). Drænsystemet placeres under bundpladens laveste punkt. Systemet må ikke forbindes med andre dræn (markdræn m.m.) uden kommunalbestyrelsens tilladelse.


Udgangspunktet, i fht. ovenstående afsnit fra byggebladet er, at der ikke må være forbindelse til dræn. Hvis kommunen i en særlig situation finder det nødvendigt, at der skal etableres en forbindelse til et dræn, er det Miljøstyrelsens vurdering, at kommunen konkret skal vurdere, om handlingen vil forudsætte en tilladelse. Hvis det skønnes nødvendigt, og kommunen vurderer, at der kan gives tilladelse, kan der gives tilladelse til dette med hjemmel i Miljøbeskyttelselseslovens § 28 stk. 1, herunder spildevandsbekendtgørelsens kapitel 9 om udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet. Heri vil der være mulighed for at opstille vilkår, som sikrer, at der ikke opstår risiko for en væsentlig påvirkning af miljøet.


Der skal derudover tages stilling til adgangen til drænsystemet efter vandløbslovens regler, som alene håndterer det aspekt, at yderligere vand ledes til et drænsystem, der leder til et vandløb.


Det skal bemærkes, at der er et generelt forbud mod etablering af bl.a. gyllebeholder inden for 15 m til vandløb (herunder dræn) jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 6 og husdyrbruglovens § 8. Der er dispensationsmulighed, hvis overholdelse ikke er mulig. Kommunen skal ved meddelelse af dispensation fastsætte vilkår til indretning og drift, som sikrer, at der ikke opstår nærliggende risiko for forurening eller væsentlige gener. Denne dispensationsmulighed sigter generelt mod eksisterende dræn i almindelighed i forbindelse af etablering af beholderen og er ikke møntet på omfangsdræn.

Hvis et omfangsdræn skal forbindes med andre dræn (markdræn m.m.), forudsætter det, som nævnt i byggebladet, kommunens forudgående tilladelse.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken