Om at tage afmeldt gyllebeholder i brug igen

23-03-2021

Spørgsmål

Kan en afmeldt gyllebeholder tages i brug igen når den ligger under 100 meter fra en § 3 beskyttet sø? På ejendommen hvor beholderen ligger har der været kontinuitetsbrud og der søges derfor en § 16b tilladelse til at anvendes stalde og gyllebeholder igen. Både stalde og gyllebeholder blev anvendt i 8-års driften. Når beholdere er beliggende under 300 meter fra nabobeboelse er der ved nyetableringer krav om teltoverdækning. Ville dette krav også gælde en eksisterende gyllebeholder som tages i brug igen efter at den har været taget ud af drift? Kort sagt: Skal en gyllebeholder som har været taget ud af drift på et husdyrbrug, hvor der har været kontinuitetsbrud betragtes som en nyetablering eller ej?


Svar

Afstandskravet for etablering af opbevaringsanlæg til flydende husdyrgødning på 100 m til åbne vandløb og til søer med et areal, der er større end 100 m², fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6 stk. 2.

Kravet om fast overdækning mindre end 300 m fra nabobeboelse følger af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22, stk. 3. Kravet gælder for beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og kødædende pelsdyr, der på etableringstidspunktet, ligger mindre end 300 m fra nabobeboelse, medmindre de er lovligt etableret før den 1. januar 2007 eller etableret i henhold til en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse meddelt før den 1. januar 2007.

Det afgørende i begge situationer er etableringstidspunktet. Af lovforarbejder til husdyrbruglovens § 6 fremgår bl.a., at: ”Ved etablering af et anlæg forstås den situation, hvor det pågældende anlæg ikke er der i forvejen, dvs. navnlig fordi der slet ikke er en bygning eller indretning, eller fordi der er tale om bygning m.v., der ikke er et anlæg efter de foreslåede definitioner, f.eks. en lade, som ønskes indrettet til stald.”

Det vil sige, det at tage en gyllebeholder i brug igen efter den har været taget ud af drift, som udgangspunkt ikke vil blive omfattet af krav om fast overdækning, når øvrige godkendelser eller tilladelser tillader brug af beholderen.

I øvrigt skal kommunen være opmærksom på beholderkontrolbekendtgørelsens krav i, når beholderen tages i brug igen.

Bemærk at reglerne omkring alarmsystem, beholderbarriere og terrænændring ved nærhed til vandløb og søer gælder uanset etableringstidspunkt.

Se også svar om skift i typen af husdyrgødning, som opbevares i beholderen: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/opbevaring-af-husdyrgoedning-og-ensilage/krav-om-overdaekning-af-gyllebeholder-indenfor-300-meter-til-nabobeboelse-hvis-anvendelse-aendres-til-svine-eller-minkgylle/  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken