Offentlighedsprocedure

03-11-2020

Spørgsmål

På jeres hjemmeside (https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/tilladelse-efter-16-b/) står der: Offentlighedsproceduren i husdyrbruglovens § 55 skal følges, hvis det ansøgte kan medføre væsentlig indvirkning på miljøet. I kommunen har vi modtaget en §16b-ansøgning om udvidelse af et hestehold i et fredet område. Kan landskabelige forhold alene være tilstrækkeligt til, at kommunen vurderer at det ansøgte kan medføre væsentlige forhold? Så den udvidede offentlighedsprocedure (husdyrbrugsloven §55) skal anvendes. Tak for hjælpen.


Svar

Det er, som I også er inde på, kun i særlige tilfælde, at kommunen på baggrund af en vurdering af virkningerne på miljøet, kan træffe afgørelse om, at en ansøgning efter § 16 b skal gennemgå en decideret VVM-procedurer. Dette indebærer, at de samme procedurer om udvidet offentlighed og udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 3 nr. 3) mm, som anvendes i behandling af en ansøgning efter § 16 a, skal følges. 

Normalt, hvis afskæringkriterierne i husdyrreguleringens fastsatte beskyttelsesniveau er overholdt, vil der ikke være behov for en decideret VVM-procedure, som bl.a. indebærer en udvidet ofentlighedsprocedure og udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport. Muligheden for at kræve miljøkonsekvensrapport for 16 b ansøgninger kan i finde nærmere beskrevet i vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kaoitel 2 og om den udvidede offentlighedsprocedure for disse sager i vejledningens kapitel 20-21.

Det er imidlertid kommunen, der skal vurdere, om en § 16 b ansøgning kan have sådanne væsentlige indvirkninger på miljøet, at der bør gennemføres en miljøvurdering efter husdyrbruglovens § 16 a. I forhold til landskabsvurderinger findes der ikke i husdyrreguleringen faste afskæringskriterier, så det vil være en kommunal vurdering, om der er tale om sådanne helt særlige forhold. Se endvidere dette helpdesksvar:https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/projektets-omfang/vvm-pligt-for-16b/ 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken