Økologisk drift med fleksibilitet til at skifte konventionel drift

20-10-2020

Spørgsmål

Vi sagsbehandler en ansøgning, hvor husdyrbruget drives økologisk. Der var oprindeligt sat afkrydsning i økologi i ansøgningen. Kommunen stiller derfor vilkår om, at husdyrbruget skal drives økologisk. Vilkåret vil ansøger ikke have, da der i fremtiden ønskes fleksibilitet til frit at kunne overgå til konventionel drift frem for økologisk; Og ansøger fjerner derfor afkrydsningen ”økologi” i ansøgningssekemaet. Afskæringskriterierne for lugt og ammoniak er herefter for det konventionelle husdyrbrug overholdt. Der beskrives dog fortsat, at husdyrbruget drives økologisk. 1) Kan ansøger frit vælge fleksibelt på forsiden af ansøgningsskemaet at afkrydse/ikke afkrydse ”økologi”, selv om der i det konkrete ansøgte projekt er tale om økologisk drift? 2) Giver et skifte fra ”økologi” til en konventionel ansøgning undervejs i sagsbehandlingen anledning til fornyet orientering af naboerne?


Svar

Miljøstyrelsen har helpdesksvaret ”Ansøgning om økologisk husdyrbrug” fra 2. juli 2020 nærmere beskrevet betydningen af beregningerne i husdyrgodkendelse.dk ved anvendelse af afkrydsning af feltet ”Økologisk husdyrbrug” i husdyrgodkendelse.dk, se https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ansoegning-og-anmeldelse/ansoegning-om-oekologisk-husdyrbrug/
Heraf fremgår det bl.a., at man gerne må drive sit husdyrbrug økologisk, selv om man ikke har afkrydset feltet ”Økologisk husdyrbrug” i husdyrgodkendelse.dk, hvis man i øvrigt lever op til de vilkår, der er stillet i miljøgodkendelsen. Hvis man derimod har afkrydset feltet ”Økologisk husdyrbrug”, sker beregningerne ud fra en forudsætning om produktionen er økologisk, hvilket medfører nogle andre krav til husdyrbruget. Her vil den økologiske drift være en forudsætning for miljøgodkendelsen.
Hvis man i sidstnævnte tilfælde alligevel ønsker fleksibilitet til at kunne skifte til konventionel produktion inden for rammerne i en miljøgodkendelse, må kommunen sikre at begge alternativer er grundig beskrevet og miljøvurderet, samt at der er stillet de nødvendige vilkår, der sikrer, at krav er opfyldt.
Det er kommunens vurdering om en ændring i en ansøgning giver anledning til fornyet orientering af naboer, eller om ændringen efter kommunens skøn er af underordnet betydning for naboerne.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken