Nudrift med ikke-miljøgodkendt gulvtype

10-07-2019

Spørgsmål

Nudrift er den hidtil lovlige drift der er udnyttet og ikke er bortfaldet. Hvordan håndteres staldafsnit i miljøgodkendte (lovlige) stalde, med lovlige dyr, men som har en anden gulvtype end oprindeligt godkendt? Miljøgodkendelse fra 2008 fastlægger det lovlige dyrehold til 680 søer (drægtige: løsgående på delvis spalter), 450 slagtesvin og 20400 smågrise. Faktisk er der opført et areal med dybstrøelse til søer, og et areal med individuel opstaldning på delvis spalter, som ikke fremgår af miljøgodkendelsen. Faktisk er der produceret mere end 680 søer, så godkendelsen for søer er "udnyttet" og "ikke bortfaldet". Miljøtilsynet har ført tilsyn med dyreholdet ved at kigge i gødningsregnskabet. Her er der aldrig oplyst et dybstrøelsesareal. Der er oplyst gulvtypen individuel opstaldning på spaltegulv for de drægtige søer, som burde være løsgående. Ved tilsynet i 2016 blev der spurgt ind til dette, og svaret, at det var forkert indtastet i gødningsregnskabet og ville blive rettet fremad (dvs der blev svaret, at søerne faktisk var løsgående). Nu viser det sig ved miljøansøgningen, at der faktisk hele tiden har været en del drægtige søer i individuel opstaldning og muligvis en del som er løsgående. Desuden er der opført stier til slagtesvin (polte) i begge stalde, mens miljøgodkendelsen kun har slagtesvin (polte) i den ene stald. Er det korrekt tolkning, når jeg beder ansøger om at fjerne de 3 "ulovlige" staldafsnit, som er: Produktionsareal til individuelt opstaldede søer, produktionsareal med dybstrøelse, produktionsareal til slagtesvin i den stald, hvor de ikke er miljøgodkendt - i nudrift? Og indsætte dem i ansøgt drift som "nyt staldafsnit"? Og så er det næste spørgsmål: Eftersom miljøgodkendelsen er udnyttet (da udnyttelse på den gamle ordning handler om antallet af dyr) og produktionsarealerne faktisk er i staldene i dag, og ammoniak og lugt er beregnet fra stalden og ikke fra det konkrete produktionsareal i 2008 - kan man så overføre de m2 produktionsareal, som har den rigtige dyretype, men det forkerte staldgulv, til et "fiktivt" produktionsareal i nudrift, som er den lovlige gulvtype, men egentlig er opført med en anden gulvtype? Og så i ansøgt drift selvfølgelig angive det produktionsareal, som faktisk er i stalden - altså med dybstrøelse osv. Jeg kan tilføje, at det fremgår af ansøgningen, at BAT kravet for løsgående søer er skrappere end for individuelt opstaldede, og at den faktiske ammoniakemission tilsvarende for de løsgående er 1,2 kg N/m2, og for de individuelt opstaldede 1,3 kg N/m2.


Svar

Svaret er ja og ja.


Der skal ske en retslig lovliggørelse af staldsystemet og det oplyste lyder til at være en god løsning.


Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 3, at nudriften skal fastlægges som den hidtidige lovlige drift i henhold til bindende krav i den meddelte godkendelse, der er udnyttet og ikke efterfølgende bortfaldet.


Det vil sige, at de staldafsnit, hvor det er konstateret, at de er udnyttet hvad angår den rigtige dyretype men med et ikke-godkendt staldsystem, skal indtastes med det staldsystem, som der er et lovligt retsgrundlag til. I ansøgt drift indtastes det, der ønskes (lovliggørelse af det allerede etablerede).


Vedr. BAT.
I forhold til om stalden i ansøgt drift skal betragtes som nyt eller eksisterende staldafsnit og deraf anvende BAT-værdier for nye eller eksisterende staldafsnit, må kommunen foretage en konkret vurdering.


Det fremgår af HGoBK bilag 3 afsnit nr. 2.1.2. og 2.1.1. at

Eksisterende staldafsnit på husdyrbruget er de staldafsnit, som er lovligt bestående, og som ikke med ansøgningen om godkendelse eller tilladelse renoveres eller i øvrigt ændres på en sådan måde, at de betragtes som nye.

og

Kravet for nye staldafsnit omfatter tillige staldafsnit, der ændres på en måde, der kan sidestilles med etablering af nye staldafsnit (renovering), f.eks. ændringer i gulvprofil m.v.


De oplyste værdier for BAT-kravet fremgår af tabel 1 i HGoBK bilag 3, idet de ikke optræder i tabel 5, som oplister BAT-krav for den maksimale ammoniakemission fra eksisterende staldafsnit.

 
Det vil sige, at kravet, hvis der er tale om eksisterende stalde, som sådan ikke er skrappere, idet den faktiske emission er samme værdi som BAT-kravet.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken