Nærmeste beboelsesejendom i det åbne land

27-03-2020

Spørgsmål

Kan en børnehave/vuggestue være nærmeste beboelsesejendom i forbindelse med en udvidelse af et husdyrbrug? Der er tale om en børnehave/vuggestue ejendom, der i OIS.dk er registreret med "Anden vurdering" under hvad ejendommens benyttes til.


Svar

Miljøstyrelsen forstår, at spørgsmålet går på, om genekriteriet for lugtemission, som fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 31, nr. 3, skal overholdes i forhold til en børnehave/vuggestue. § 31, nr. 3, angiver det maksimale geneniveau for lugt ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften. Børnehaven er ikke en beboelsesbygning, og er derfor ikke omfattet af lugtkravene i § 31, nr. 3. Dvs. der skal ikke regnes lugt i forhold til børnehaven.
Såfremt børnehaven var placeret i et område i landzone omfattet af en lokalplan, som det fremgår af husdyrbruglovens § 6, stk. 1, nr. 2, så ville lugtgenekriterierne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 31, nr. 2 gælde i forhold til børnehaven.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken