Mulighed for dispensation til naturafgræsning i sommerhusområde

02-02-2020

Spørgsmål

I forbindelse med plejen af Natura 2000-område indenfor et eksisterende sommerhusområde, ønskes området afgræsset med et antal får/heste, der overskrider størrelsesgrænsen for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold (dvs. husdyrgødningsbekendtgørelsen er gældende). Er der mulighed for at meddele tilladelse/dispensation til dette?


Svar

Ja, der er mulighed for at dispensere fra forbuddet mod at etablere folde til afgræssende dyr i sommerhusområder.

Hovedreglen er, at folde med dyr ikke må etableres, udvides eller ændres inden for et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt sommerhusområde eller i en afstand mindre end 50 m herfra, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 7, stk. 1.

Kommunen kan dog, som anført, dispensere fra afstandskravene, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 7, stk. 3.

Folde med dyr til afgræsning af naturområder må være omfattet af denne bestemmelse.

 

Hvis der er behov for at etablere læskure til dyrene, er dette også en mulighed, hvis der er tale om flytbare læskure. Dette kræver en dispensation for afstandskravet til sommerhusområdet.

Det følger af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, at etablering af flytbare og ikke flytbare husdyranlæg, altså eventuelle læskure, samt udvidelse og ændring heraf, der medfører forøget forurening, ikke er tilladt inden for et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt sommerhusområde eller i en afstand mindre end 50 m herfra.

Kommunen kan dog dispensere fra afstandskravene, for så vidt angår ikke fast placerede husdyranlæg, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ved meddelelse af dispensation stille vilkår om placering, indretning og drift af anlæggene.

Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på reglerne for flytning af de ikke fast placerede husdyranlæg, som  følger af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 10.

 

Endelig kræver det en yderligere dispensation til at have læskure, hvis det område, dyrene skal gå på, er en Kategori 1 naturtype.

Husdyranlæg, herunder læskure, der ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven eller anmeldelse efter afsnit IV i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, må ikke etableres, udvides eller ændres i eller nærmere end 50 m fra kategori 1-natur. Dog skal der kun være mindst 25 m til kategori 1-naturen, hvis anlægget er højst 25 m² i grundplan. Dette følger af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8, stk. 1. Det bemærkes hertil, at Kategori 1 natur er ammoniakfølsom natur inden for Natura 2000-områderne.
Kommunen kan dog dispensere fra afstandskravene, hvis anlægget er nødvendigt for at sikre pleje af naturarealet og hensynet til pleje af naturarealet anses for vigtigere for naturens tilstand end hensynet til at begrænse ammoniakemissionen fra anlægget, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8, stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ved meddelelse af dispensation stille vilkår om placering, indretning og drift af anlæggene.

 

Det er således muligt ud fra en konkret vurdering af kommunen at dispensere til naturafgræsning i sommerhusområde i forbindelse med pleje af Natura 2000-område. Hvis der er behov for læskure, kan der efter en konkret vurdering af kommunen dispenseres efter de citerede bestemmelser til dette, hvis betingelserne herfor er opfyldt.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken