Mindre halmfyr - skal de oplyses som værende en biaktivitet i forbindelse med en godkendelsesansøgning?

03-11-2021

Spørgsmål

Hej Skal ansøger af en § 16 a miljøgodkendelse oplyse om etablering af et mindre halmfyr - som en biaktivitet? Og i givet fald - hvorledes skal kommunen forholde sig til oplysningen?


Svar

Biaktiviteter er aktiviteter, der ikke har direkte med husdyrproduktionen at gøre, men som er tilknyttet denne produktion eller i øvrigt finder sted på ejendommen. Det kan f. eks. typisk være drift af et biogasanlæg, komposteringsanlæg, større halmfyr, dambrug e.l.
Det er altså en biaktivitet, når aktiviteten ikke direkte har en funktion for husdyranlægget. Hvis halmfyret kun bruges til at varme staldene op, er der ikke tale om en biaktivitet men om en del af husdyrbruget. Hvis halmfyret fx alene bruges til at opvarme stuehus og fem nabohuse er der tale om en biaktivitet.
Hvis halmfyret ikke er en biaktivitet, dvs. det indgår som en del af husdyrbrugets drift, kan der stilles vilkår i miljøgodkendelsen, da denne også skal forholde sig til eventuelle gener fra halmfyret. Hertil kan der være særskilte krav for fyringsanlæg, som skal iagttages. 

Hvis halmfyret derimod er en biaktivitet, skal biaktiviteten håndteres selvstændigt. Hvis aktiviteten er godkendelsespligtig i henhold til anden lovgivning, fx efter bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed, skal miljøgodkendelsen af husdyrbruget og af biaktiviteten træffes samtidig jf. samtidighedsreglen.
Uanset, om aktiviteten skal godkendes efter anden lovgivning, skal aktiviteten inddrages ved den samlede vurdering af husdyrbrugets samlede forurening, f.eks. i forhold til lugt, røg, støv eller støjgener. Selve biaktiviteterne er ikke reguleret af husdyrbrugloven, og kan derfor kun reguleres efter anden lovgivning, herunder f.eks. miljøbeskyttelseslovens § 42.

 Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken