Maksimalt antal dyr pr. år ifølge dyrevelfærdsreglerne

30-01-2018

Spørgsmål

Vi har oplevet at produktionsarealet er blevet omregnet til maksimalt antal dyr pr. år ifølge dyrevelfærdsreglerne. Vi er forundret over denne praksis. Hvordan kan denne praksis være i overensstemmelse med intentionerne i den nye husdyrlov ?


Svar

Husdyrgodkendelser og tilladelser skal gives til størrelsen af produktionsarealet. Meningen med den nye husdyrbruglov fra den 1. august 2017 er netop at frigøre tilladelsen fra begrebet ”antal dyr” og dermed skabe mulighed for, at landmanden uden ny tilladelse/godkendelse kan øge sin produktion, hvis det er muligt at blive mere effektiv, f.eks. med tiden at kunne producere dyrene hurtigere og dermed producere flere dyr om året. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at gennemføre en fast omregning til det mulige antal dyr, da dette kan ændre sig.

 

Det kan være en hjælp for kommunen i kontrolhenseende at udregne, hvor mange dyr der ca. maksimalt kan være på produktionsarealet, jf. dyrevelfærdsreglerne på kontroltidspunktet. Hvis produktionen overstiger denne grænse væsentligt, kan det indikere, at der er større produktionsarealer end det tilladte. Denne oplysning kan indgå i kommunens vurdering af, om det evt. er nødvendigt at kontrollere, om der i bygningsmassen findes produktionsarealer, der ikke er givet tilladelse til.

 

Det er dog Miljøstyrelsens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt at omregne produktionsarealet til det antal dyr, der kan produceres efter dyrevelfærdsreglerne på tidspunktet for godkendelsen/tilladelsen af produktionen og lade dette fremgå af godkendelsen/tilladelsen.

 

Godkendelser og tilladelser skal, jf. de nye regler, gives til antal m² produktionsareal. Og kommunen skal ved tilsyn sikre overholdelse af produktionsarealets størrelse og ikke antallet af dyr. Antallet af dyr kan netop ændre sig over tid og bør derfor ikke indgå i tilladelsen/godkendelsen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken