Kan/skal der stilles vilkår om tankning af diesel og opbevaring af kemikalier?

13-10-2020

Spørgsmål

Et IE brug har ansøgt om § 16a miljøgodkendelse, og jeg har i udkastet stillet vilkår om, at tankning af diesel skal ske på fast bund på en måde, så spild ikke kan løbe ud på jorden (fordi der indvindes drikkevand af TREFOR under ejendommen, og der er tale om 3 dieseltanke og stor tankningsaktivitet), samt at kemikalier skal opbevares på fast bund uden afløb og i tæt emballage. I dag foregår tankning af diesel på grus / ubefæstet areal. Husdyrbruget ønsker ikke disse vilkår - og argumenterer, at tankning af diesel og opbevaring af sprøjtemidler er rene planteavlsrelaterede aktiviteter, som intet har med husdyrbruget at gøre. (planteavl og husdyrproduktion drives i 2 forskellige CVR numre, men med samme ejere). Hvad mener Miljøstyrelsen om dette - er tankning af diesel og opbevaring af sprøjtemidler til markdriften en del af husdyrbruget, som vi skal vurdere og evt. stille vilkår til i en miljøgodkendelse - eller skal det reguleres separat med påbud via miljøbeskyttelsesloven? Og i så fald - skal det samlede tilsyn med husdyrbruget heller ikke omfatte disse forhold? Sådan at tilsyn med planteavlsrelaterede aktiviteter og anlæg gøres fuldstændigt ligesom tilsyn med andre plantebrug (hvor der IKKE er tilknyttet husdyr) - uden brugerbetaling og ikke omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen. Dvs. det gør kommunerne i praksis aldrig, med mindre vi får en støjklage fx over korntørring eller en klage over røg fra afbrænding etc etc. Jeg har brug for et hurtigt svar.


Svar

Hvis kommunen vurderer, at der konkret er grundlag for det, så er det hjemmel i husdyrreguleringen til at regulere det i en miljøgodkendelse. Det fremgår bl.a. af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 24, at kommunalbestyrelsen kan ikke godkende, hvis husdyrbruget med det ansøgte kan indebære væsentlig virkning på miljøet, som ikke kan imødegås med vilkår, jf. § 36, jf. §§ 34 og 35.
Ifølge § 34 skal kommunen vurdere, om den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget kan indebære væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til bl.a. jord og grundvand, som kan være relevant i forhold til tankning af diesel og opbevaring af kemikalier.
Det følger videre af § 36 at kommunalbestyrelsen på grundlag af vurderingen efter §§ 34 og 35 skal fastsætte de vilkår efter § 27, stk. 1, i husdyrbrugloven, der sikrer, at husdyrbruget med det ansøgte ikke vil have væsentlig virkning på miljøet.


Som det nævnes i spørgsmålet så kan tankning af diesel og opbevaring af sprøjtemidler oftest være planteavlsrelaterede aktiviteter. Men så længe at aktiviteten sker på husdyrbruget vil den være omfattet af godkendelsen, da det stadig er aktiviteter, som kan henregnes til brug for husdyrbrugets drift. Snitfladen til planloven er uændret, også efter ny husdyrregulering i 2017. Det vil sige, at en række aktiviteter, som hvis de foregik alene på et plantebrug, ikke er reguleret ved husdyrgodkendelser og tilladelser. Andre eksempler er f.eks. halmlader, maskinhaller og kornsiloer.


Når det er sagt, så er det vigtigt, at der er en konkret begrundelse for, at der skal stilles vilkår om det. Der kan bl.a. inddrages hvilke mængder af diesel/kemikalier som håndteres. Det skal i vurderingen også inddrages om andre og generelle regler sikre hensynet, herunder f.eks. olietankbekendtgørelsen. Der kan også være fastsat bindende forskrifter om aktiviteterne i kommunen, som kan overflødiggøre et konkret vilkår.
Tilsyn med evt. stillede vilkår, vil også være omfattet af brugerbetaling.I øvrigt bemærkes det, at det for IE husdyrbrug, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36, stk. 1, nr. 13 skal fastsættes vilkår om:
13) Begrænsning af anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.
Reglen er indsat ved BEK nr. 1455 af 20/12/2012, for at undgå at udløse IE-direktivets krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport. Reglen om at begrænse farlige stoffer skal dermed fortolkes i overensstemmelse med praksis efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen). De farlige stoffer kan således kun begrænses med henvisning til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36, stk. 1, nr. 13, hvis de kunne have udløst krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsen.
Bestemmelsens anvendelsesområde er begrænset til anvendelse, fremstilling eller frigivelse af farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen. Andre aktiviteter, der kan medføre en risiko for jord- eller grundvandsforurening, udløser ikke krav om udarbejdelse af en basistilstandsrapport. En olietank med olie til brug for opvarmning af gårdens bygninger eller sprøjtegifte, der anvendes i planteproduktionen, udløser således ikke et krav om udarbejdelse af en basistilstandsrapport.


Uanset om det evt. måtte være en særlig forpligtigelse efter § 36, stk. 1, nr. 13, er der som nævnt øverst, generelt hjemmel i husdyrreguleringen til at regulere det i en miljøgodkendelse, hvis kommunen vurderer, at der konkret er grundlag for det.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken