Kan kommunen forlange et forslag til journaler og logbøger, inden der meddeles godkendelse?

24-02-2023

Spørgsmål

Kan kommunen forlange et forslag til journaler og logbøger, inden der meddeles godkendelse, og er der hjemmel i husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til at gøre dette?

Kommunen har meddelt ansøger, at inden kommunen kan meddele 16 a-godkendelse, vil den have modtaget forslag til journaler og logbøger.

Det er forslag til journal for støjvilkår f.eks. påfyldning af gyllevogn, foderindblæsning osv. med angivelse af dato og driftstidspunkt.

Vilkår kan være: Påfyldning af gyllevogn kl. 07-22. Foderindblæsning kl. 07-18.

Ligeledes kræver kommunen forslag til logbog/journal for gyllekøling/driftsstop, skader på teltoverdækning osv. med angivelse af dato, årsag og varighed.

Konsulenten er af den opfattelse, at det er et tilsynsspørgsmål, om vilkår i godkendelsen er overholdt, og der er ikke noget krav om en speciel udformning af journaler og logbøger. Desuden skal vilkår jo ikke opfyldes, før godkendelsen udnyttes, og derfor er logbøger/journaler uden værdi allerede inden meddelelse af godkendelsen.


Svar

Kommunen kan bede om at få fremlagt forslag til egenkontrol.
Det er en konkret vurdering, om det konkrete forslag til egenkontrol er tilstrækkeligt.

En ansøgning om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b, skal indeholde de oplysninger om husdyrbruget og det ansøgtes potentielle indvirkning på miljøet, der følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, pkt. A og B. Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 1. 

Det fremgår af bilag 1, pkt. B, nr. 7, at ansøgningen skal indeholde oplysninger om øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte, herunder forslag til egenkontrol. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken