Kan en anmeldelsesafgørelse fastsætte 8-års drift og nudrift?

14-11-2019

Spørgsmål

Vi har modtaget en §16 b ansøgning, hvor vi skal have fastlagt 8-års driften og nudriften. Det drejer sig om en produktion bestående af søer, smågrise og slagtesvin. Den seneste afgørelse, vi har på ejendommen er en § 19 c-afgørelse om velfærdsudvidelse fra 2012. Altså en anmeldelse, hvor gulvtypen er beskrevet. Anmeldelsen er ”udnyttet” og ikke ”bortfaldet”. Der er ikke lavet afgørelser senere. Det viser sig af det nye ansøgningsmateriale og ved samtaler med ansøgers konsulent, at de faktiske forhold er anderledes end dem, der fremgår af afgørelsen om velfærdsudvidelse. Er det de gulvtyper, der er beskrevet i afgørelsen fra 2012, der er grundlaget for den lovlige 8-års drift og nudrift, som vi tager udgangspunkt i eller er det de faktiske forhold? I helpdesksvar af 10. juli 2019 ”Nudrift med ikke-miljøgodkendt gulvtype” lægges der op til, at det er den hidtidige lovlige drift, der lægges til grund for nudriften/8-årsdriften uagtet af de faktiske forhold viser en anden gulvtype. Tvivlsspørgsmålet opstår, da det er en anmeldelsesafgørelse, hvor gulvtypen jo i princippet er ligegyldig, så længe den er den samme. Derved opstår der jo ikke en meremission. Men betyder det så, at i en anmeldelsessituation i princippet er ligegyldig, hvilken gulvtype, der indskrives så længe den bare er ens? Hvis vi skal tage udgangspunkt i de faktiske forhold, betyder det så, at de gulvtyper, der fremgår af en afgørelse , omend ”kun” en anmeldelsesafgørelse, og som vurderingen i sin tid er lavet på, ikke har nogen betydning? Det skal siges, at den screeningsafgørelse fra 2006, som vi har adgang til ikke fastsætter gulvtypen.


Svar

I helpdesksvaret fra 10. juni 2019 ”Nudrift med ikke-miljøgodkendt gulvtype” var det konstateret, at der var gulvtyper, der ikke var i overensstemmelse med de gulvtyper, der fremgik af ejedommens miljøgodkendelse. Her var altså en miljøgodkendelse, der fastlagde den lovlige nudrift og 8-årsdrift og de faktiske forhold var ikke i overensstemmelse hermed, se https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/nudrift-med-ikke-miljoegodkendt-gulvtype/

I jeres tilfælde forstår Miljøstyrelsen spørgsmålet som kommunen er i tvivl om, hvad der er den lovlige nudrift/8-årsdrift, da kommunen ikke har registret oplysninger om staldsystemer ud over hvad der fremgår af anmeldelsen fra 2012. En § 19 c anmeldelse om udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd gav mulighed for ændring eller udvidelse af staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav. Der var i anmeldeordningen ikke krav om beskrivelse af staldsystemer og ammonaikberegninger, og anmeldelsen måtte ikke indebære renoveringer af eksisterende staldanlæg. Dvs. det var ikke muligt at ændre staldsystemer i forbindelse med anmeldelsen. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at kommunen i forbindelse med fastlæggelsen af den lovlige nudrift/8-årsdrift må inddrage ansøgers oplysninger om hvilke staldsystemer, der oprindeligt er givet tilladelse til. Dette kan fx underbygges af oplysninger fra ansøgningsmaterialet, der lå til grund for screeningsafgørelsen fra 2006 eller evt. tidligere, byggeansøgninger i forbindelse med staldenes opførelse, tilsynsnotater, samt ansøgers oplysninger om staldsystemer i det årlige gødningsregnskab.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken