kan der gives afslag på ansøgning med uændrede produktionsarealer

14-12-2018

Spørgsmål

En landmand har i 2017 fået tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af sin produktion af slagtekalve fra ca. 500 TIL ca. 1000 DE og etablering af to nye stalde. I 2018 søger han om godkendelse efter den nye husdyrlov (stipladsmodellen) uden nogle ændringer af produktionsarealet eller dyretypen. Dvs produktionsarealet og dyretypen er uændret fra nudrift og til ansøgt drift. Han forventer at kunne øge effektiviteten og således producere flere DE end den gamle godkendelse giver mulighed for. I nærheden ligger en §3-mose, som efter de nye beregninger får en merbelastning på over 7 kg (i fht. 8-års driften) , og en totalbelastning på 14 kg fra ejendommen. Når der medregnes baggrundsbelastningen på ca. 13 kg overskrides tålegrænsen på 25 kg og kommunen kan dermed ikke godkende projektet. I forbindelse med sagsbehandlingen er ansøgningen rettet til, således at produktionsarealerne er korrekte i forhold til det, der er givet byggetilladelse til. I det gamle tillæg svarede produktionen til 1725 stipladser og med et arealkrav på 3,7 m2 pr dyr (fra produktionsbaseret til arealbaseret emissionsberegning, del 2, slagtekalve s. 11) svarer dette til et pladskrav på 6383 m2. Der er nu ansøgt om ca. 8200 m2 produktionsareal til slagtekalvene. Man kan anskue problemet således: kan kommunen give afslag på en ansøgning om et produktionsareal, som vi allerede tidligere har givet tilladelse til ? Man kan også se således på det: Ansøger søger om det samme produktionsareal, men IKKE om det samme projekt, idet han efter de nye regler har mulighed for at sætte flere dyr ind i stalden, end han havde efter den eksisterende godkendelse. Og således belaste miljøet med mere ammoniak. Hvis kommunen giver afslag efter de nye regler, vil han naturligvis stadig have mulighed for at producere efter de gamle. Vi vil gerne bede jer forhold jer principielt til problemet. Vi har nemlig også et par minksager, hvor der heller ikke foretages nogen ændringer i produktionsarealerne. Men hvor der er naboer tæt på og dermed krav om dispensation (50%-reglen). Spørgsmålet er om man kan sige, at der er tale om samme projekt, som bare godkendes efter ændrede regler. Hvis vi ender med at give afslag på den nuværende ansøgning, kunne man så godkende et mindre produktionsareal, således at ansøger kun kan anvende en del af stalden ? Hvis han skulle ønske det.


Svar

Når et husdyrbrug ønsker at overgå til nyt retsgrundlag, er det de nye regler og derved den nye faglighed som kommunen forholde sig til, selvom der ingen udvidelse finder sted. Kommunen skal vurderer i forhold til natur, med de nye tal, om de kan give tilladelse/godkendelse, så er der depositionen i strid med beskyttelsen af mosen - ja, så er det et afslag.

 

I forhold til spørgsmålet om mink og 50 % reglen, så kan kommunen give dispensation hvis betingelserne er opfyldt, men det vil være op til en konkret vurdering hver gang. Det er miljøstyrelsens vurdering, at der i overvejelserne også kan indgå forhold vedrørende driftsformen m.v., f.eks. om der før var en meget ekstensiv udnyttelse og nu overgås til en meget intensiv produktionsform. Forudsætningen for stipladsmodellen er, at lugtemissionen primært afhænger af produktionsarealets størrelse og ikke af antallet af dyr, hvilket også fremgår af bemærkninger til loven. Dog viser det faglige grundlag, at en stor forskel på intensiteten kan have en effekt på lugtemissionen. Se også helpdesksvar 

 

Hvis kommunen giver afslag, kan ansøger ansøge igen, med et mindre produktionsareal som tilpasses, så det opfylder eventuelle krav til lugt og/eller natur.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken