Kædeeffekt af gyllekøling

01-03-2019

Spørgsmål

Skal den afledte emissionseffekt ved henholdsvis ammoniak og lugt medregnes i ansøgningssystemet ved anvendelse af gyllekøling som teknik overfor dels: - Lugt til naboer, med en afledt effekt i form af en reduceret total ammoniakemission, reduceret deposition og et ”frivilligt BAT-tiltag”? - Ammoniak, med en afledt effekt i form af en reduceret lugtgenegrænse til naboer?

For taler: At det er kommunens opgave i høj grad at efterse, at oplysningerne i ansøgningen er fyldestgørende og korrekte. At kommunens naturafdeling har et mere præcist (læs: et mindre N-niveau) grundlag for en vurdering af deposition på eventuel følsom natur. Resultaterne med hensyn til ammoniakfordampning, meremission og deposition på natur i såvel ansøgnings-skema som i teksten er højere end faktuelt i praksis. Effekten af anvendt miljøteknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, fradrages ved beregningen af ammoniakemissionen. (§ 21, stk. 5.) Beregningen af ammoniakdepositionen foretages efter reglerne i § 21 for hvert enkelt staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg på husdyrbruget inklusiv det ansøgte og effekten af virkemidler (§ 30). I publikationen ”Samspil mellem miljøteknologier” skelnes imellem effekten af forskellige teknikker; Men med den ny viden om gyllekøling er der så tale om en enkelt teknik med ”1 eller 2 effekter”? En fremadrettet opsummering af den samlede ammoniakemission fra alle godkendte husdyrproduktioner til anvendelse i blandt andet beregninger af baggrundsdepositionen og i beregningerne af kumulation i forhold til kategori 1-natur vil være mere præcis. – Ellers ”drukner” et teoretisk resultat i de overordnede usikkerheder?

Imod taler: I den konkrete sag er gyllekøling anvendt for at reducere lugt: Det ansøgte kan med andre teknikker opfylde BAT-kravet. Der er ingen følsom natur, alternativt naturafdelingen har vurderet på basis af en maksimal emission uden teknik at depositionen er ikke en hindring for projektet. I en godkendelse vil vilkår om og til gyllekølingen af hensyn til lugt til nabo sikre formålet. Såfremt der er en konkret problemstilling og et behov for at reducere depositionen på følsom natur eller maglende opfyldelse af BAT, så vil ansøger af egen drift anvende effekten af gyllekølingen overfor ammoniak. I notatet ”Samspil mellem miljøteknologier” angives at ”det ikke praktiseres i forbindelse med gældende praksis for miljøgodkendelser af husdyrbrug (produktionsbaseret regulering) og formodentligt heller ikke for den kommende praksis (arealbaseret regulering)”… at sammenkæde effektberegninger, side 1.

Til yderligere overvejelse, et fiktivt eksempel: Kommunen stiller vilkår om teltoverdækning af en gylletank af hensyn til landskab, idet det er vurderingen, at en overdækning harmonerer med linjerne i det kuperede terræn. Ansøgningen overholder alle afskæringskriterierne i lovgivningen uden teltoverdækningen. Kan effekten (50 %) udelades af ansøgningssystemet og BAT-beregningen og alene kommenteres i teksten?


Svar

Frivillig anvendelse af miljøteknologi udover de vilkår, som er fastsat i godkendelser og tilladelser m.v. vil ikke have betydning for fastlæggelsen af nudriften og 8 års-driften, der baseres på husdyrbrugets bindende retsgrundlag af betydning for ammoniakemissionen. Husdyrbrug kan derved altid anvende ekstra miljøteknologi frivilligt, uden det derved indgår i grundlaget for merdepositionsvurderingen i forbindelsen med en ny godkendelse eller tilladelse. I nogle godkendelser og tilladelser kan det være nævnt specifikt, hvad der er kravet, og hvad der evt. er frivilligt, hvis et virkemiddel overkompenserer for et miljøkrav. Såfremt dette er præciseret, medregnes den frivillige del ikke i nudriften.
I nogle tilfælde vil en given teknologi både kunne reducere lugtemissionen og ammoniakemissionen. Hvis det f.eks. kun er reduktionen i lugtemissionen, der er afgørende for godkendelsen, og godkendelsen er gået igennem uden at der er regnet med reduktion i ammoniakemissionen, så skal denne reduktion heller ikke regnes med i nudrift situtationen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken