Indgår 3. mands arealer i en § 16 b tilladelse

26-10-2022

Spørgsmål

Vi har en ejendom, hvor der både er heste og kvæg. På ejendommen er der opført stald med bokse til hestene, og til kvæget er der opstillet telte som læskure. Kvæget kommer dog kun hjem på ejendommen om vinteren, da de om sommeren går på et af kommunens arealer, hvor der er opsat et læskur. Når vi udregner produktionsarealet på bokse og læskurene på ejendommen, er vi på lige under 175 m². Så mit spørgsmål er, om læskuret på afgræsningsarealet også skal medregnes for ejendommen? Der er hverken søgt tilladelse til teltene eller stalden, og vi skal derfor vurdere, om de skal have en lovliggørende landzonetilladelse eller § 16 b tilladelse.


Svar

Læskuret på græsningsarealet ejet af kommunen skal ikke indgå i en eventuel § 16 b, tilladelse efter husdyrbrugloven på ejendommen med hesteboksene.

Når der gives tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b, er det til den samlede faste ejendom. 

Dette fremgår af husdyrbruglovens § 3, stk.1, nr., hvorefter et husdyrbrug defineres som husdyranlæg, der tilsammen har et produktionsareal på mere end 100 m2, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger m.v. til brug for husdyr, som ligger på samme ejendom. 

Kravet om tilladelse til etablering af husdyrbrug efter § 16 b, stk. 1, i husdyrbrugloven indtræder dog først ved 175 m² produktionsareal, hvis der på produktionsarealet på husdyrbruget alene er ammekøer med tilhørende opdræt (kvier, stude, kalve (under 6 mdr.), slagtekalve (over 6 mdr.), tyre) på dybstrøelse, heste, geder eller får, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7, nr. 1.

Hvis kvæget på ejendommen omfattes af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7, nr. 1, vil tilladelse indtræde ved et produktionsareal på 175 m2. Produktionsarealet er fast placerede husdyranlæg, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, nr. 4. Ikke fast placerede husdyranlæg, herunder visse mobile stalde, flytbare læskure m.v., jf. bilag 3, pkt. C, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, skal derfor ikke medregnes i  produktionsarealet.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken