Hvilket tilsyn skal føres på ejendomme med over 100 m2 produktionsareal og mere end 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger, og i hvilket omfang gælder husdyrbrugloven for disse ejendomme?

24-05-2023

Spørgsmål

1) Hvilket tilsyn skal ejendomme med mere end 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger og med et produktionsareal over 100 m2 have?

Det fremgår af følgende helpdesksvar, at kommunen har tilsynspligt, så kommunen mindst hvert 6. år påser, at reglerne om opbevaring af fast husdyrgødning og bundfald overholdes på ejendomme.

Det fremgår dog af nugældende bekendtgørelse, at hunde ikke er omfattet af bekendtgørelsens kapitel 4, 5 og 6.

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/anvendelse-af-husdyrgoedning-mv/korrekt-bortskaffelse-af-hundeaffoering-fra-erhvervsmaessigt-hundehold/

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynspligt-med-hunde/ 

2) Skal hundehold med mere end 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger følge husdyrbruglovens regler bortset fra godkendelsesbestemmelserne, når de har mere end 100 m2 produktionsareal?

Definitionen på et erhvervsmæssigt dyrehold er et dyrehold, som overskrider størrelsesgrænserne for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold efter miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Definitionen på et husdyrbrug er husdyranlæg, der tilsammen har et produktionsareal på mere end 100 m², gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger m.v. til brug for husdyrhold, som ligger på samme ejendom.

Dermed vil eksempelvis en hundepension med mere end 4 voksne hunde og mere end 100 m2 produktionsareal have et erhvervsmæssigt dyrehold og være et husdyrbrug. Dog er det undtaget godkendelsespligt, idet husdyrbruglovens kapitel 3 og 4 og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ikke finder anvendelse på dyrearterne hunde og katte.


Svar

1) Kommunen skal føre et aktivt tilsyn med ejendomme med over 100 m2 produktionsareal og mere end 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger. Et aktivt tilsyn vil sige, at kommunen skal påse, at loven og regler udstedt med hjemmel i loven overholdes, herunder at eventuelle påbud og forbud efterkommes. Der er dog som udgangspunkt ikke krav om en regelmæssig frekvens. Det skyldes, at kapitel 6 i husdyrgødningsbekendtgørelsen om håndtering og opbevaring af husdyrgødning ikke længere gælder for hunde. 

En ejendom med erhvervsmæssigt hundehold kan i nogle tilfælde være omfattet af regelmæssigt tilsyn efter miljøtilsynsbekendtgørelsen. 

Det kan de være, hvis ejendommen inden den 1. august 2017 var omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn, fordi der var mere end 3 dyreenheder på ejendommen. Ejendommen vil dog kun være omfattet af regelmæssigt tilsyn, indtil kommunen afgør, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b.

De vil også være omfattet, hvis der er tale om husdyrbrug, der er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven eller efter de tidligere gældende regler i §§ 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven eller § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Det vil dog være højst usædvanligt for hundehold. 

Husdyrbrug med hunde og katte har ikke været omfattet af krav om tilladelse eller godkendelse siden 1. januar 2018. Dem der er etableret herefter, vil således skulle tilses som følge af kommunens generelle tilsynsforpligtelse.

2) Husdyrbruglovens kapitel 3 og 4 finder ikke anvendelse for hunde, hvorfor ejendomme med hunde ikke skal godkendes, tillades eller revurderes. De øvrige regler gælder dog, herunder krav til placering af anlæg. 

Definitionen på et erhvervsmæssigt dyrehold er et dyrehold, som overskrider størrelsesgrænserne for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold efter miljøaktivitetsbekendtgørelsen. 
Definitionen på et husdyrbrug er husdyranlæg, der tilsammen har et produktionsareal på mere end 100 m², gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger m.v. til brug for husdyrhold, som ligger på samme ejendom.

Dermed vil eksempelvis en hundepension med mere end 4 voksne hunde og mere end 100 m2 produktionsareal have et erhvervsmæssigt dyrehold og være et husdyrbrug. Dog er det undtaget godkendelsespligt, idet husdyrbruglovens kapitel 3 og 4 og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ikke finder anvendelse på dyrearterne hunde og katte.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken