Hvilke vilkår må man stille?

18-02-2021

Spørgsmål

Ansøger ønsker at lovliggøre en produktion med 4.500 stiplader til slagtesvin. Staldene er ændret fra sohold og smågrise til slagtesvin, så staldene er ikke indrettet som man plejer til slagtesvin. Da lugtkrav ikke er overholdt er der lavet en OML-beregning. Den viser at der er lugtgener til byzone 1.000 m fra stalden. Der er kommet klager over lugt fra stalden 2.000 m fra gården. Kommune har været igennem staldene og konstateret at den høje lugt skyldes, at der var svineri i mange af stierne. Der var ingen overbrusningsanlæg i stalden. Derfor ønsker kommune at stille følgende vilkår: Ejendommen skal have etableret overbrusningsanlæg til alle stalde til slagtesvin. Overbrusningsanlægget skal mindst kunne overbruse 15 % a produktionsarealet i hver sti. Ved tilsyn skal ejendommen vise, at overbrusningsanlægget virker. Vilkår nummer 2. På ejendommen må der højst være svineri i 20 % af stierne i hver staldafsnit. Vilkår 3. Ejendommen skal dokumentere at det ventilation, der er angivet i OML-beregningen er korrekt. Må kommunen stillede ovenstående vilkår? Giv gerne et eksempel på hvilke vilkår kommune må stille, som ligger tæt op ad lovgivningen. Jeg mener at kommunen gerne må stille de vilkår, som kommunen vurdere er nødvendige, for at ejendommen overholder de beregninger, som ansøger har indsendt.


Svar

Kommunen skal på grundlag af de vurderinger den har foretaget, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 34 og § 35 (§ 35 finder kun anvendelse på IE-brug) stille vilkår, jf. bekendtgørelsens § 36 og lovens § 27, stk. 1, der sikrer, at husdyrbruget med det ansøgte ikke vil have væsentlig virkning på miljøet. 
De oplysninger kommunen får ind gennem IT-ansøgningssystemet om bl.a. staldsystemer til de dyr, der ansøges om, er en forudsætning for ansøgningen og for de beregninger, der ligger til grund for vurderingen af lugtemissionerne. Så i princippet er det ikke nødvendigt, at stille specifikke vilkår til staldindretning, idet det er en forudsætning for beregningerne, at stalden er indrettet og drevet i overensstemmelse med god praksis for den indtastede staldtype.
I Danmark er der krav til overbrusning i slagtesvinestalde, så det er en forudsætning for stalden uanset om det fremgår af et vilkår. Det er endvidere en forudsætning, at stalden holdes ren og grisene ikke ”vender stierne”. Når lugtkravet er i ansøgningen er overholdt, under forudsætning af bestemte ventilationsforhold og/eller specifikke placeringer og højder af afkast, er dette også en forudsætning for miljøgodkendelsen. I forbindelse med behandling af ansøgningen, skal kommunen vurdere hvorvidt forudsætningerne (f.eks. ventilationsforholdene) for OML-beregningen er realistiske, se bl.a Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.
Forudsætninger for en OML beregning, der afviger fra almindelig placering af afkast eller almindelig ventilationsforhold, vil typisk blive fastsat i vilkår, så det er tydeligt for husdyrbruget, at forudsætningerne skal overholdes.
I overensstemmelse med forvaltningsretten skal vilkårene være bestemte, proportionale og sagligt begrundede, dvs. begrundede i hensyn, som varetages med loven i øvrigt, jf. lovens formål (se også vejledningen). Kommunen kan og skal stille vilkår, som imødegår væsentlige natur- og landskabspåvirkninger samt gener for omkringboende i form af lugt, støv, støj, rystelser, lys, fluer m.v. Det er kommunen, der skal vurdere, hvilke vilkår der er nødvendige for at sikre at husdyrbruget med det ansøgte ikke vil få væsentlig virkning på miljøet – herunder lugtpåvirkninger. 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at kommunen godt kan stille specifikke vilkår, der understøtter de forudsætninger, godkendelsen gives på baggrund af, hvis der er behov for at tydeliggøre dette, så længe vilkårene er bestemte, proportionale og sagligt begrundet. For mere inspiration til fastsættelse af vilkår, henvises til vejledning herom i den gamle wikivejledning (se i fanebladet "vilkår" under "vil du vide mere"), som stadig er aktuel i forhold til principper om fastsættelse af vilkår om forhold, der ikke er omsat til generelle regler. 
På den anden side, er det næppe proportionalt at stille krav til overbrusning af staldene, ud over hvad der følger af fødevarestyrelsens generelle regler. Er der svineri i staldene ud over, hvad der kan forventes, vil det dog godt kunne håndhæves uden et specifikt vilkår om omfanget af overbrusningen. Se helpdesksvar om indskærpelser. Et vilkår om, at der kun må være svineri i 20% af stierne i hvert staldafsnit, vil kunne misforstås som en slags godkendelse af, at der til hver en tid må være svineri i 1/5 del af produktionen, hvilket efter Miljøstyrelsens vurdering, ikke understøtter forudsætningen for lugtberegningerne i husdyrgodkendelse.dk. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken