Hvilke afgørelser skal til DMA

03-01-2020

Spørgsmål

Hvis et landbrug er taget op til revurdering og der er meldt frafald af revurdering, hvilken afgørelsestype skal så anvendes ved overførsel til DMA? Hvis der er givet tilladelse til et landbrug efter en af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordninger, hvilken afgørelsestype skal så anvendes ved overførsel til DMA?


Svar

Krav i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen
Det fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsens § 15, at godkendelsesmyndigheden skal afgive en række oplysninger til Miljøstyrelsen efter:   

  • hver godkendelse eller tilladelse meddelt efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b
  • hver godkendelse eller tilladelse meddelt efter de tidligere gældende regler i §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
  • hver revurdering efter bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug


Kravet om offentliggørelse følger af miljøtilsynsbekendtgørelsens § 20, stk. 1, nr. 1.


Frafald af revurdering
Afgørelse om, hvorvidt en godkendelse efter § 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal tages op til revurdering træffes med hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 2. Afgørelse om frafald af revurdering træffes ligeledes med hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 2.
Selve afgørelse om, at vilkårene skal ændres, eller om at revurderingen ikke medfører ændringer i husdyrbrugets godkendelse træffes efter husdyrbruglovens § 39.
Det er ikke et krav i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen at afgive og offentliggøre afgørelser om frafald af revurdering, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 2. Kravet om afgivelse, jf. § 15, stk. 1, omfatter alene revurderingsafgørelser, der træffes efter husdyrbruglovens § 39.


Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordninger
Afgørelser om anmeldelser efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen træffes med hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 20, stk. 4.


Det er ikke et krav i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen at afgive og offentliggøre afgørelser om anmeldelser efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 20, stk. 4. Kravet om afgivelse, jf. § 15, stk. 1, omfatter alene afgørelser om godkendelse eller tilladelse meddelt efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b eller efter de tidligere gældende regler i §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven.


Afgivelse og offentliggørelse af afgørelser via DMA
Alle afgørelser afgivet som afgørelsestype ”Afgørelse om ”ikke-godkendelsespligt”, ”Afgørelse om dispensation, skærpelse/supplering”, ”Husdyrgodkendelse”, ”Husdyrtilladelse”, ”Meddelelse om afslag”, ”Miljøgodkendelse” og ”Revurdering” tæller med i den årlige indberetning af tilsyns- og godkendelsesarbejdet, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 17. Anvendes en af de ovennævnte afgørelsestyper til afgørelser om frafald af revurdering eller afgørelser efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 20, stk. 4, tæller disse afgørelser med i den årlige indberetning på lige fod med de afgørelser, som efter § 15 skal afgives til Miljøstyrelsen. Som følge deraf, vil man ikke få et retvisende billede af antallet af afgørelser, som skal afgives i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen.


Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt, at afgive afgørelser om frafald af revurdering og afgørelser efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 20, stk. 4 uden af disse tæller med i den årlige indberetning af tilsyns- og godkendelsesarbejdet. Miljøstyrelsen vil undersøge muligheder for at tilrette DMA således, at visse afgørelsestyper kan afgives til DMA uden af disse tæller med i den årlige indberetning.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken